Search form

Juan 8:12

Jesús dasibitun bin chaxajaida keskakidi jatu yusinikiaki, na janchadan

12Templo jemaintin anuxun Jesúsun yudabu uinkin mapuabu jatu yuikin:

—Eadan, mai jidabi en bin chaxajaida keskaki, jatu tapinmanikadan. Tsuabunda ea ninkatan chibainbudan, ja binki nukui jiwea bena jayakanikiki. Jaskawen taea jawa meshu medan ana biunma niama keska ixankanikiki— jatu waya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index