Search form

Juan 8:31-32

Diosun bakebu inun diablo Satanásan tsumabukidi yusinikiaki, na janchadan

31-32januxun ja xanen ibubun ikunwankin taewaibu Jesúsun jatu unanti wanun ixun jatu yuikin:

—Tsuabunda en jancha ninkatan chanima uke medan mestenwantan man chintuanmadan, man en tsuma kayabi itidubuki. Jaskawen taexun chanima jancha unankin man tapianyan chakabun matu ana tsuma wama ixanikiki— jatu wa

33jabun kemakin yuikin:

—Nukudan, nun Abrahamnen bababuki. Nukun yuda tsuma wabiaxun nukun shinan tsuan nuku biantidumaki. Jaskaken ¿jaskakin: “Matu ana tsuan tsuma wama ixanikiki”, ikin min nuku yuiai?— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index