Search form

Juan 8:34-36

34-36Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanima en matu yuiaii. Diosun jancha kanekin dasibibun chakabu shinainbu jatun chakabun jatu yabumiski, jawen dayadu keska wakinan. Jaska inun, juni betsan juni betsa bikin jawen dayadu waimakenan, ana jawenabube jiwetiduma shinankin nichinmisbuki. Jakia juni betsan bakedan, jawen bake kayabi jani nichianma jabe ikunkainmiski. Jaskaken eanan, jaska keska wakin Diosun juni bake kayabitun matun jawada chakabu man dibia keska jakimawakin en matu mekeaya chakabun matu ana yabutidumaki. 37-38Jakia en jancha ninkama man Abrahamnen bababubia eki sinatakin man jatiditun ea detekatsis ikaii. Ea janchaidan, en Epan jawada akai uintan en matu yuimiski. Jakia matunan, matun ibuan akai uinkin ninkatan man mawamiski— jatu wa

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index