Search form

Juan 8:52-53

52-53janua jabu Jesúski sinatakin yuikin:

—Chanima min yushin chakabu jayaki. Nukun xenipabu pepa Abraham inun Dios janchaxunika dasibibudi mawakubainibuki. Jakia: “Tsuanda en jancha ninkai mawama ixankanikiki”, ikin min yuiaidan, ¿xanen ibukin min jatu binunkin keyua iki ikai? ¿Miadan min tsua iki ikai, jaska shinain ibubis keinan?— akabu

54-55—Emebi en keainan, pemaki. Jakia en Epan ea kenwanmiski. Unanmabia: “Nukun Dioski”, ikin en Epakidi man yuimiski. “Eadi en Dios unanmaki”, iki en chani chakakeanaii, matu keskaidan. Jakia en Epa Dios unankin jawen yunua en chibanmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index