Search form

Judas 1:4

4Ja inun, ja bebunkidi ja yudabukidi Diosun jawen jancha jatu kenemani jabu padanananmisbu kupinunbadiai jabias yuini keska na jabiatian yudabu betsa betsapa june chakabu jayabia matube ichai unantinantan jatun chakabu jenekatsi ikama jabun shinanwen matu padankin yuikin: “Dios pepatunan, jawada chakabu man wabiaya matun chakabu buatan kupiama ixanikiki”, akin jamapai atimapa matu yusin jatun jiwea pewai bextekekatsi ikama Jesucristo besti nukun Xanen Ibubiaken jawen kushipa danankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index