Search form

Lucas 1

Jawen jaibu Teófilo kene bumanikiaki, na janchadan

1-4Xanen ibu Teófiloon, en mia kene bumai uinwen. Jaska Jesúsun yusinkin taewani anua jawen tsuma kayabibun uian akeakenibu inun Jesúsun jawada jatun bedubi uinkubainima Diosun jatu katua jabun jawen kushipayabu jau chanikubainxanunbun jabun nuku yusianbu juni betsabun jabiaskadi bebunkidi unankin pewatan nuku kenexunimabuki. Jakia jawen tsumabun yusinmiskidi miandi min ninkaima: “Chanimaki”, eandi jabikaskadi shinankin en mia kenexunai min unankubainxanun jaskani Jesúskidi dasibi yuka iki nati itan eandi ninkakin pewatan en mia kene bumaii.

Nashimanika Juan kainxanaikidi bebunkidi jawen ibuki nai tsuma chaninikiaki, na janchadan

5-7Judea mai pakea jatiuma anu Herodes jatun xanen ibu ikunkainaya jabiatiandi jawenabu Diosbe janchaxunika Abíasin enabu xuku betsa anua jawen kena Zacarías jiwekunkainikiaki. Janua jawen ainin kena Isabel Aarónen babadi yuxabujaidakin bake biama jawen benedi anibujaidatun bakewanun ixun shinankubainkin Diosun jancha chibankin jawen yunuti inun jawen nemati kaneabumaken jatuwen Dios benimakunkainikiaki.

8Janua janu Dios kenwanti Templo anu Abíasin enabu betsabube Zacarías uxe bestichai dayakin 9Templo anu jikixun jau ininti jatu kuaxuntanun jatun beya chibankin jatun kena tibi kenetan ja una tude bitan jawen kena bechitan Zacarías katuabu 10jikixun chi tsistuki jawen Dios kenwanti ininti dau Zacaríasin jatu kuaxunaya jemaintin anuxun yuda ichapabu ichaxun Dios kenwain danti ika maniabun 11januxun ininti kuati chi tapu yusiudia Diosun nai tsuma damia nia 12Zacaríasin uin e itan en jaskai iki datejaidaya 13-16januxun nai tsuman yuikin:

—Zacaríasiin, dateyamawe. Jawada min yukai ninkamisxun Diosun mia axunxanikiki. Min ain Isabel yuxabubiatun bake bima juni bake kainxanikiki. Kaiyaintian min benimaya minabudi benimaxankanikiki. Kenakinan: “Juanki”, axanwen. Januxun minabu Israelbu chakabubiakubainaibun Juan kainixun jatu yusinkin nukun medabenan yushin Dioskidi yuda ichapabu chibanmaya benimajaidaxankanikiki. Nanei taea Diosun Yushin Pepatun kushipa wakubainkin jeneama uva jene vino inun jene paepa tibi akama min baken Dios benimawakin minabu Yavé Dios anu ana jatu chintunwanxanikiki, jatu chibanmakinan. 17Jaska inun, min bake Juanenan, Diosun kushipaya jawen Yushinyan bebun nixun jaska Elíasin Diosun jancha yuixunikatun ani keska wakin jatun ibubu jabun bakebu ana danananain sintanameama inun ja patapakin ninkaisbuma jau jabundi Dios chibanunbun min bake Juanen yudabu jatun Xanen Ibu juai manamakin jatu shinan betsa wamaxanikiki— aka

18jawen jancha ninkabiatan shinankin Zacaríasin nai tsuma yukakin:

—Ma en anibuaki. En ain yuxabudiki. ¿Jaska waxun min jancha chanima en unantidumen?— aka

19nai tsuman yuikin:

—Eadan, en Gabrielki, nai tsuma xanen ibudan. Diosbe beisinain en janchamiski. En mibe janchanun na kakape Diosun ea yunuxuki. 20Jakia en jancha min ikunwanmawen taea min bake kaindiama juyu min jiweyukunkainxanaii. Na en mia yuiaidan, Diosun akatsis ikin axanikiki— atan kaya

21jaskai nishma dakaken Templo jemaintin anuxun manakin jawenabu yuinamekin yuikin: “Jawa dakiai ikikiki, taxniamabin!”, iki maniabun 22atimas taxnitan jaska waxun jatu jancha watimaken jabun unanbaunkin jakidi yuikin:

—Jaskakenan, ¿Templo dintu medanuxun namai keskakin Dios anua uinxumenkain?— ikaibun jawen meken bestiwen jatu unanmatan jabiaska janchama jatube dayakunkainkin

23Templo anua jatun daya uxe nichintan Zacarías inun kaxun 24jawen ain bakewa tuyaima 5 uxe besti jawenabube janchakatsi ikama Isabel jawen jiwe anus jiwekunkainkin shinankin: 25“En bake bitidumawen taexun jau ana enabun ea dake wayamaxanunbun Diosun ea bechipaikin ea medabewaikiki”, ika benimakunkainikiaki.

Jesús nanexanaikidi Maríaki nai tsuma chaninikiaki, na janchadan

26-27Isabel tuya 6 uxe kaya chipash jawen kena María chutanamei pesediama jawen epan beneyawakatsi jatun xenipabu xanen ibujaida Davidin baba José yubakin ibu waimaken januxun Diosun jawen nai tsuma Gabriel jau kakape María yuinun Galilea mai pakea namakis mae betsa Nazaret anu yunua 28damitan jawen dintu medan jikixun Gabrielin María yuikin:

—En miki baiyuaii. Yavé Dios miwen benimajaidakin mia bechipaikiki— atushia

29jawen jancha ninkai e itan Marían shinankin: “¿Jaskakin ea jaska yuimenkain?” ixun shinanyan 30-31nai tsuman ana yuikin:

—Maríaan, ewen dateyamawe. Miwen dabanan Dios benimajaidaiwen taexun juni bake mia bimakin miki nanexanikiki. Chipu kaian kenakin: “Jesúski”, axanwen. 32Jamen Xanen Ibu kushipajaidakunkainaya jabun yuikin: “Yushin kushipa jatu binuatun bakeki”, iwanan, kenakubainxankanikiki. Ja inun, jaska matun xenipabu xanen ibu David xanen ibu ini keskai 33Diosun yunua min bake Jesús Jacobun bababun Xanen Ibu ipaxanikiki, niti ikama ikibi ikidan— aka

34Marían yukakin:

—En chutanamei pesediamabia ¿jaskatan en bake nanetidumen?— aka 35jawen nuikin nai tsuman ana yuikin:

—Kushipa jatu binuatun jawen kushipawen jawen Yushin Pepa yunua mikia dami naneima kainmaxun jatun Dios chibanyan: “Jadan, medibi Diosun bakeki”, ixun kenakubainxankanikiki.

36-37Jamen betsadan, minabu Isabel ma yuxabubia ma juni bake bimaki. “Jaskatun bake bismaki”, iwanan, yuanbiakubainmisbu jamapai shadabu Diosun atiduwen taea ikis uxe meken buxka ka pustuki— akaya

38Marían yuikin:

—Peki. Jaska min ea yuiaidan, jau shinanxun ea anunwen. Diosun tsumadan, en eaki— aka ninkatan kainkainikiaki.

Isabel anu María bai kanikiaki, na janchadan

39Gabrielin María jancha wawanshinken Judea mai pakea mawa mati matipa anu mae jatiumanua María jawaida bai ka 40Zacaríasin jiwe anu jikitan Marían Isabel yuikin:

—Ewaan, miki bakin en mia uinyuaii— atushiaya 41Isabelin María ninkaya jawen pustu medanua jawen bake tukuaya Diosun Yushin Pepatun kushipa waya 42benimakin Isabelin unanxubima bis iki eai itan yuikin:

—Diosun mia bechipaikin ainbu betsabu binumakin mia inun min bake naneshinxun mia jabe duajaida waikiki. 43-44Min ea kena min jancha en ninkaya en bakedi benimajaidai en pustu medanua tukuxuki. En jawayaidaken Diosun ea duawaya en Xanen Ibun ewa min eki bayuaii. Jaskaken en benimajaidaii. 45Jaska inun, jawada Diosun mia axunxanai mia yuishina min ikunwainwen taea min benimajaidaii— aka

46-48januxun Maríandi yuikin:

“En jawen tsuma bexmasjaidabiaken

Diosun ea shinankin ea katushinaki.

Jaska inun, dasibibun shinankin:

‘Diosun María shinan chankanwanmiski’, iwanan,

ekidi yuikubainxanaibuwen taea en mekenan Dios kushipawen taea

juinti benimakin en Xanen Ibu Dios en kenwaiin.

49-50Ja inun, duawai jawen kushipaki mesemisbuwen nuikunkaini

shinan pepa kushipa jatu binukin keyuatun ea duajaida washinaki,

jawen kena medibi pepatunan.

51-53Jaska inun, ibubis yubakatan keinsbuma jatu xanen ibu wakin

betsabu nuitapai buniaibu piti pepa jatu yani wamakin

mabu ichapayabu nuitapawakin meken bestia mais jatu nichinmiski.

Jaska inun, ibubis keainbu ichakawakin

jatu juinti nishma wakin ibubis xanen ibui kushipamisbu

jatu mintanuma wakin Diosun jawen kushipa uinmakin jatu unanmaxanikiki.

54-55Janunkain jaska nukun xenipabu Abraham inun jawen bababukidi yubaxuni shinain

nukuwen nuikin nun jawen tsumabu Diosun ana nuku medabewakin taewani jeneama nuku axunkubainikiki”,

ishian 56janu María bayui niti ikama jabe jiwexun uxe dabe inun besti nichintan janua María inun kanikiaki, jawen jiwe anu chintunkainidan.

Juan kainikiaki, na janchadan

57Janua Isabelin bake bima ewai pustujaidatan juni bake kainken 58-59ja dapi jiweabu inun jawenabun Dios Isabelwen nuikin medabewaya ma bake kaian jabun ninkatan benimashianbun janua kainshina 8 xabatian ibu dabetan jawenabu kena uinun ika bexun jaska jatun xenipabun yununi chibankin jawen jina kubichi mextexuntan jawen epa Zacarías dabipananbun 60jawen ewan jatu nemakin yuikin:

—Jaskamaki. Jawen kenadan, “Juan” wakanwen— jatu wa 61jabun Isabel yuikin:

—¿Jaskakin jadi min kenai? Min benen enabun kenadan, jadi jayabumaki— ikeaketan 62januxun jadakidida jau kenanun jawen epa juyuwen taexun mekenen besti yukabu 63mekenendi jaki keneti jau bexununbun jatu yunua bexuanbu Zacaríasin kenekin: “Jawen kenadan Juanki”, jatu wa uin e itan “Jadidikiaki”, ikaibun 64jaskatanaibuns Zacarías jawaida ana janchakin Dios kenwanikiaki. 65Januxun ja dapi jiweabu dasibi e iki: “Jabaa!” ishinxun janu mai pakea Judea mati matipanu jiweabu anu jaskashina jatuki chanibaunaibun 66jaskaibu dasibibun ninkakin unain jaskakenan: “Diosun ja bake yumewaidan, jaskadada ixanikika”, iki ja bakekidi janchanibukiaki.

Zacariásin Dios kenwanikiaki, na janchadan

67Juanen epa Zacarías Yushin Pepatun kushipa wa janchakin Dios kenwain Dios janchaxunkin yuikin:

68“En Xanen Ibu pepa Israelitabun Diosuun,

min ma minabu medabewakin jatu pekakin akawai jushianwen taexun en mia kenwaiin.

69Min tsuma Davidin baba betsa kushipajaida mekenan kayabi

nuku anu min ma nuku nichinxunshinaki.

70Nukun xenipabu jatu yubai jakidi jabias min jancha yuinxunika medibi tibi min jatu janchamapaunidan,

71jawen taexun nukuki sinatamisbu inun,

dasibi nuku dananmisbu min jatu jawen maemakin nuku paxawatiduki.

72Jaska bebunkidi nukun xenipabu jawawen jatu jaska wati nuii jatuwen yubakai

jatukidi jancha medibi wai min janchapaunidan, jakimama min shinaiin.

73Jaska jawen kanetima wai nukun xenipabu Abraham min jabe yubakani

natian min ma ana nuku shinankin bechipaiaii.

74Ana tsua dateyabi nun jiwetidubuma inun nukuki sinatamisbu

min jatu nuku daewaxunaki. Jawama nun mia dayaxuni

75jaska chanima pepawen bestiwen medibitan

nukun jiwea jidabiwen mia bebun nun pe nikatsis ikaii, itan

76janua epaan, miadan, ‘Dios dasibi binu keyuatun yuixunikaki’, iwanan,

mia kenaxankanikiki. Janu nukun Xanen Ibu Mesías juxanai

bebunkidi jawen bai min jatu pewamaxunxanaii,

77jau jawenabun jatun chakabuwen taea

Dioski mesekin jatun shinan chakabu jenetan

Dios buamatan jau meketi jiwea jatu inanxanunan.

78Nukun Dios nuikipa chakamatun nuku bechipaikin

nai anua jawen bake xaba badi bena keska nuku butexunxanikiki.

79Yudabu jatun chakabuwen taea atimapanu mawai benui bupananbun meshu ten ikai anua bin chaxa watan nuku inan keska wakin nun jabu jiweyuabu nun jawen unanuma jiwei kai nuku yusinxanikiki”,

iniken

80Zacaríasin bake Juan ewai Diosbe jaibunamejaidai unanepai jawenabu Israelbu yusindiama jadi tsua jiweabumanu jiwekunkainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index