Search form

Lucas 1:1-4

Jawen jaibu Teófilo kene bumanikiaki, na janchadan

1-4Xanen ibu Teófiloon, en mia kene bumai uinwen. Jaska Jesúsun yusinkin taewani anua jawen tsuma kayabibun uian akeakenibu inun Jesúsun jawada jatun bedubi uinkubainima Diosun jatu katua jabun jawen kushipayabu jau chanikubainxanunbun jabun nuku yusianbu juni betsabun jabiaskadi bebunkidi unankin pewatan nuku kenexunimabuki. Jakia jawen tsumabun yusinmiskidi miandi min ninkaima: “Chanimaki”, eandi jabikaskadi shinankin en mia kenexunai min unankubainxanun jaskani Jesúskidi dasibi yuka iki nati itan eandi ninkakin pewatan en mia kene bumaii.

Nashimanika Juan kainxanaikidi bebunkidi jawen ibuki nai tsuma chaninikiaki, na janchadan

5-7Judea mai pakea jatiuma anu Herodes jatun xanen ibu ikunkainaya jabiatiandi jawenabu Diosbe janchaxunika Abíasin enabu xuku betsa anua jawen kena Zacarías jiwekunkainikiaki. Janua jawen ainin kena Isabel Aarónen babadi yuxabujaidakin bake biama jawen benedi anibujaidatun bakewanun ixun shinankubainkin Diosun jancha chibankin jawen yunuti inun jawen nemati kaneabumaken jatuwen Dios benimakunkainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index