Search form

Lucas 1:13-16

13-16januxun nai tsuman yuikin:

—Zacaríasiin, dateyamawe. Jawada min yukai ninkamisxun Diosun mia axunxanikiki. Min ain Isabel yuxabubiatun bake bima juni bake kainxanikiki. Kaiyaintian min benimaya minabudi benimaxankanikiki. Kenakinan: “Juanki”, axanwen. Januxun minabu Israelbu chakabubiakubainaibun Juan kainixun jatu yusinkin nukun medabenan yushin Dioskidi yuda ichapabu chibanmaya benimajaidaxankanikiki. Nanei taea Diosun Yushin Pepatun kushipa wakubainkin jeneama uva jene vino inun jene paepa tibi akama min baken Dios benimawakin minabu Yavé Dios anu ana jatu chintunwanxanikiki, jatu chibanmakinan. 17Jaska inun, min bake Juanenan, Diosun kushipaya jawen Yushinyan bebun nixun jaska Elíasin Diosun jancha yuixunikatun ani keska wakin jatun ibubu jabun bakebu ana danananain sintanameama inun ja patapakin ninkaisbuma jau jabundi Dios chibanunbun min bake Juanen yudabu jatun Xanen Ibu juai manamakin jatu shinan betsa wamaxanikiki— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index