Search form

Lucas 1:26-27

Jesús nanexanaikidi Maríaki nai tsuma chaninikiaki, na janchadan

26-27Isabel tuya 6 uxe kaya chipash jawen kena María chutanamei pesediama jawen epan beneyawakatsi jatun xenipabu xanen ibujaida Davidin baba José yubakin ibu waimaken januxun Diosun jawen nai tsuma Gabriel jau kakape María yuinun Galilea mai pakea namakis mae betsa Nazaret anu yunua 28damitan jawen dintu medan jikixun Gabrielin María yuikin:

—En miki baiyuaii. Yavé Dios miwen benimajaidakin mia bechipaikiki— atushia

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index