Search form

Lucas 1:30-31

30-31nai tsuman ana yuikin:

—Maríaan, ewen dateyamawe. Miwen dabanan Dios benimajaidaiwen taexun juni bake mia bimakin miki nanexanikiki. Chipu kaian kenakin: “Jesúski”, axanwen. 32Jamen Xanen Ibu kushipajaidakunkainaya jabun yuikin: “Yushin kushipa jatu binuatun bakeki”, iwanan, kenakubainxankanikiki. Ja inun, jaska matun xenipabu xanen ibu David xanen ibu ini keskai

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index