Search form

Lucas 1:54-55

54-55Janunkain jaska nukun xenipabu Abraham inun jawen bababukidi yubaxuni shinain

nukuwen nuikin nun jawen tsumabu Diosun ana nuku medabewakin taewani jeneama nuku axunkubainikiki”,

ishian 56janu María bayui niti ikama jabe jiwexun uxe dabe inun besti nichintan janua María inun kanikiaki, jawen jiwe anu chintunkainidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index