Search form

Lucas 10

Jesúsun 72 junibu yununikiaki, na janchadan

1Januxun mae tibi anu janu Jesús chipu kaxanai anu jau bebunkidi yusintanunbun 72 juni jaki chiti ikabu katuxun juni dabe tibi jatu yunua akeakekin 2jatu yuikin:

—En tsumabun en jancha ikunwankin chibanmisbun jatu yusian akeakebaunaibun ichapabun ea ikunwanxankanikiki. Jaskaken chanima Diosun bai anu miban midima ma jushin keyui keska dakaki. Jakia jawen dayakapabu eskadabeswen taexun ana dayakapabu ichapa jau yununun bai ibu Dios ana yukakanwen, jawen yunu tsekakin ichawaxunai keska wakin yudabu jau jawen jancha jatu yusinbaununbunan. 3Eanan, kaman inu pubenbu anu chaxuwan bake yunua keska wakin man en tsuma pepabu matuki sinataxanaibu anu en matu yunuai yusinditankanwen. 4Man jaskabaintanunbun matu yusinun ninkakanwen. Mais butankanwen. Jaki mabu aduti kapankan buama jaki pei aduti matun chinexeketiki usua nuxatiya buama inun matun bichi tae betsa buyamakanwen. Jaska inun, bai tanabaini tsukida nukutan jabe janchai niti ikama dainbainxankanwen. 5Ja inun, mae anu jikitan tsuanuda jiweyukatsi iki jatun jiwe anu jikitan jatu yuikin: “Diosun jau matu unanuma jiwemakubainunwen”, jatu axankanwen. 6Man jaska wa yuda duapa janu jiweabu matun janchawen benimaxankanikiki. Jakia yuda duapa janu jiweama matun jancha danainbun matun duapa jancha ana jatu mebinbainxankanwen. 7Ja inun, jani mae anuxunda matu beya waibu anu janu jiweyuxankanwen. Dayakapabu pakamisbu keska wakin matu pimakin mabex amakin jawada matu inanbu jabianuxundi piyuxankanwen, jiwe betsa tibi anua piti benabaunamadan. 8Janida mae anu man jikia matu beya waibu anuxun jawada piti matu inanbu piyuxankanwen, dananmadan. 9Ja inun, jabianu jiweabu isin teneaibu xuxawakin jatu yusinkin: “Dios xanen ibui nenu ma kemaikiki”, akin jatu yuikubaunxankanwen. 10Jakia janida mae anu jikitan man jatu yusian danainbu jatun bai namakixun yuikin: 11“Dios matuki sinatai man unanun matun jemaintin anua matun mai mishpudi buama nun jutakai jushukidi ikainaii. Jakia matu duawayui Dios xanen ibui ma kemabiaya jawen jancha man danain uindaxankanwen”, akin jatu yuixankanwen. 12Jamen betsadan, janu Diosun yudabu dasibi jatu kupiaitian jaska Sodoma chiwen Diosun jatu kupikin jaska wani binumakin jabun matu dananibu Diosun jatu kupijaidaxanikiki— jatu watan

Mae betsa betsapa anuxun Jesús ninkabumaken jatu ja anikiaki, na janchadan

(Mt 11.20-24)

13jatidi betsabu mapuabu ana jatu yuikin:

—Corazín inun Betsaida anu man jiweabu matun chakabu jenetan man shinan betsa wakatsi ikamadan, man nuitapajaidaxankanaii. Jakia Corazín inun Betsaida anuxun jawen unanti dami kushipa betsa betsapa en matu uinmakubainima keska Tiro inun Sidón anu jiweabundi jabiaskadi uintan jatun chakabu jenenun, iwanan, juinti nishmajaidatan saku wati tadi bexa xeni sawetan chi mapuwen mapu tukutan jatun shinan betsa watan Dios ikunwankeanibuki. 14Jaskawen taexun janu kupiaitian ja nawabu Tiro inun Sidón anu jiweabu jatu kupi midinkin Corazín inun Betsaida anu man jiweabudi shinan betsa wabuma Diosun jatu kupijaidaxanikiki. 15Ja inun, Cafarnaúm anu jiweabun man shinankin: “Nun pepabuwen taexun Diosun nuku kenwanxanikiki”, ibiakin man ea ikunwanbumawen taexun janu chi nukaisma anu Diosun matu yunuxanikiki— iwanan,

16jabun chibainbu betsabu yuikin:

—Tsuabuda en jancha man jatu yusianyan matu ninkakin eadi ninkaxankanikiki. Jamen tsuabunda matun jancha danankin enadi danandiaxankanikiki. Ja inun, ea danankin jatun ea yununidi danandiaxankanikiki— jatu watan nichian bunibukiaki.

Ja 72 junibu jaki chiti ikabu chintunbidanibukiaki, na janchadan

17Jesúsun jatu yunuima yusinkin jatu xuxawakubauntani shinan chankanyanbi benimajaidakubidani jikibidanbidani ja 72 junibu Jesús anu ichai keyutan yuikin:

—Yusinaan, isin teneaibu xuxawakin min kushipawen inun min kenawen taexun yushin chakabundi nun yunua ninkatan kaindiakubainshinabuki. Jaska watani jui nun benimajaidakunkidanaii— akeakeabu 18Jesúsun jatu yuikin:

—Yushin chakabubu man jatu kainmakubaunaibun Satanás kushipabiaken Diosun jawen kushipa mebian nai anua kana bakai mai anu tin ikai keskai Satanás babutan kauanai en uinshinaki. 19Ninkakanwen. En kushipa en matu inankin yunuimaki, jau tsuan matu meyamakubainxanunbunan. Dunuki man paia matu pia jawa man isin tenetidumaki. Ja inun, nibuki man paia matu pia jawa man isin tenetidumadiki. Ja inun, Satanásan binukin matu jawa maematidumaki. 20Jaska man washina peki. Jaskabia yushin man kainmashinawen besti benimayamakanwen. Jakia nai anu Diosbe man jiwexanaibu Diosun matun kena tibi ma keneniwen taea jaska bestiwen benimakubainkanwen— jatu waya

Jesús benimakin jawen Epa kenwanikiaki, na janchadan

(Mt 11.25-27; 13.16-17)

21januxun Diosun Yushin Pepatun Jesús benimawakin shinan chankanwan Jesúsun kenwankin yuikin:

—Epaan, nai inun mai jidabi minaski. Min duapa jancha ja unanepai kenmisbu min jatu unanmama jabu keinsbuma besti min jatu unanmakubainaiwen taexun en mia kenwaiin— atan

22mapubaunabu yuikin:

—En Epan jawen kushipa dasibi ea yununidan, tsuan en jawen bake ea unanbumaki. Jakia en Epan besti ea unan keyuikiki. Jakia tsuan en Epa unanmadiki. Ea jawen baken besti en Epa en unan keyudiaii. Jakia jabun ea chibainbu en Epa en jatu unanmamiski— iwanan,

23-24jawen tsumabukidi dabekexun jatu besti yuikin:

—Matu yuinun ninkakanwen. Ea en matun medabenan man uiainan, nukun xenipabu Diosun jancha yuixunikabu inun xanen ibubun uinpaibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, na man ea uiainan, uinkatsi ibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, jabias man ninkaidan, ninkapaibiakin ea ninkamadi inibuki. Jaskaken jabias man uiainan, tsuabunda uindiai benimakanikiki— jatu waya

En jabube jiweadan, ¿tsuabumen? ikai miyuiwen samaritanokidi Jesúsun yusinikiaki, na janchadan

25mapuxun ninkaibun Moisin keneni yusinananmistun Jesús unanti wanun ika benikauan yukakin:

—Yusinaan, jiwea kayabi bikatsi ikin Dios benimawakin ¿jaska waxanpa?— aka

26Jesúsundi yukakin:

—Moisin kenenidan uinkin ¿jawa min yuimismen?— aka

27yusinmistun Jesús yuikin:

—Eska nuku kenexuniki: “Matun shinan jidabiwen inun, matun kushipa jidabiwen inun, matun yuda jidabiwen matun Xanen Ibu Dios duawakubainkanwen. Ja inun, min jabube jiweabu duawadiakubainkanwen, ibubis man nui mekemis keskaidan”, nuku waniki— aka

28Jesúsun yuikin:

—Min pe yuiaii. Jaska min yuiai keska akubaini Dios anu min jiwea kayabi ixanaii— aka

29ibubis penun ixun Jesús yukakin:

—En jabube jiweadan, ¿tsuabumen?— aka

30unanmakin miyuiwen Jesúsun yuikin:

—Jerusalén anua juni betsa kai Jericó bai tanabainai juni yumetsubun jawen mabu binun, iwanan, kusha kusha axun dasibi jawen mabu biantan jenebainabun shinanea dakaken 31janua Diosbe nukunabu janchaxunika betsa jawa shinanma jui jabias bai tanabidankin juni kushabainabu daka bechitan jawen nui jaki kemakatsi ikama benantaxun besti uintan dunkebainken 32janua Dios kenwanti jiwe anuxun jatu medabewai dayamis Levín baba betsa jabias baiwendi jukin bechitan jawen nuiamadi dunkediabainken 33ja Samarianawabube danananain man dakekenanmis betsa jabias baiwen jukin matunabu betsa kushabainabu daka bechitushitan jawen dabanan iki niti itan 34ja juni detebainabu jawen nui jaki kematan jawen dete piti xeniwen inun vinowen dapuxxun neatan jawen burroki katsauntan janu chaikea bei uxamisbu anu iyuxun duawakin mekeshini 35penaya kakin jawen pei aduti saku anua pei ewapa dabe bixun jiwe ibu inankin yuikin: “En ma kai na juni ea duawaxunkubainxanwen. Na pei keyuken ana kauankin jawen texe ana en mia pakayuxanaii”, abainimaki— iwanan, 36Diosun jancha kenenibu yusinananmis Jesúsun yukakin: —Ja juni dabe inun bestidan, ¿ja juni kushabainabu jadatu jawen nuikin jabube jiwea keskakin duawaimamen? Min shinanan, ea yuiwe— aka

37yusinmistun Jesús yuikin:

—Ja juni jawen nuimaki— aka januxun Jesúsun yuikin:

—Miadi jabiaskadi ikunkainwen— abaini

Marta inun Marían jiwe anu Jesús bai ka jikinikiaki, na janchadan

38janua ana jawen tsumabube kakunkaini mae betsa anu Jesús jikiaya ainbu betsa Martan jawen jiwe anu iwana 39januxun jawenabu yusianyan jawen betsa María Jesúsun tae dapi tsauxun ninkaya 40Martan piti ichapa bawai ja mesti bikakin jaskawen dabanan Jesús yuikin:

—Xanen Ibuun, mia pimanun ika en mesti bawai en daya chakayamaya en betsan ea medabewamaki. Jaskaken ewen nuikin ea yunuxunwen, jau ea medabewanunan— aka

41Jesúsun Marta nemakin yuikin:

—Martaan, Martaan, dayakin piti nuku bawaxunkin min jiwe nuku pewaxuni pebiai min juinti ma sinaki. 42Ea duawaidan, jaskatimaki. Jakia Marían en yusian ninkakin ea duawai tsuan nematidumaki— anikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index