Search form

Lucas 10:21

Jesús benimakin jawen Epa kenwanikiaki, na janchadan

(Mt 11.25-27; 13.16-17)

21januxun Diosun Yushin Pepatun Jesús benimawakin shinan chankanwan Jesúsun kenwankin yuikin:

—Epaan, nai inun mai jidabi minaski. Min duapa jancha ja unanepai kenmisbu min jatu unanmama jabu keinsbuma besti min jatu unanmakubainaiwen taexun en mia kenwaiin— atan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index