Search form

Lucas 10:23-24

23-24jawen tsumabukidi dabekexun jatu besti yuikin:

—Matu yuinun ninkakanwen. Ea en matun medabenan man uiainan, nukun xenipabu Diosun jancha yuixunikabu inun xanen ibubun uinpaibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, na man ea uiainan, uinkatsi ibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, jabias man ninkaidan, ninkapaibiakin ea ninkamadi inibuki. Jaskaken jabias man uiainan, tsuabunda uindiai benimakanikiki— jatu waya

En jabube jiweadan, ¿tsuabumen? ikai miyuiwen samaritanokidi Jesúsun yusinikiaki, na janchadan

25mapuxun ninkaibun Moisin keneni yusinananmistun Jesús unanti wanun ika benikauan yukakin:

—Yusinaan, jiwea kayabi bikatsi ikin Dios benimawakin ¿jaska waxanpa?— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index