Search form

Lucas 11

Jaskai Diosbe janchatikidi Jesúsun yusinikiaki, na janchadan

(Mt 6.9-15; 7.7-11)

1Ana betsatian Jesús ka Diosbe janchai meneaya jawen tsuma betsan ea akin yukakin:

—Xanen Ibuun, jaska Juanen jaki chiti ikabu yusinma keska wakin Diosbe janchai jadakidi itimenkain nuku yusinwen— aka

2Jesúsun jatu yuikin:

—Diosbe janchakin yuikinan eska watiki:

‘Epaan, min kena medibidan, mia duawakin

jau mia kenwankubainunbunwen.

Nai anua xanen ibukin min yunua jaska chibanmisbu keska wakin

nenuxundi nun mia chibankatsis ikaibu

min shinan besti nuku chibanmakin nuku medabewakubainwen.

3Ja inun, nuku mekekin na jabiatian jaska min nuku axuain nun piyunun piti nuku inankubainwen.

4Ja inun, tsuabunda nuku chakabuwaibu jatu jakimawakin jatun chakabu nun ana jaska shinanmawen taexun

nun mia chakabuwai buaxuntan ana jaskakidi nuku shinanmayamawe.

Ja inun, nun kaneyamanunbun

jawada nun jawen kemumis kainyain nuku nemaxunkubainwen’,

atiki— iwanan,

5-6miyuiwen ana jatu xabakabi yusinkin:

—Matubudan, man jaibu tibiyaki. Yamenapun min jaibun jiwe anu kaxun kenakin: “Xexei, xexei, ¿min uxamen?” min wa “¿Jawamen?” ikaya “Nukun jaibu eki bai juxu en jawa pimatimaki. Misi dabe inun besti ea inanyuwe”, min wa 7jawen jiwe medanxun mia nemakin yuikin: “Ma en bakebube inakin beputi en bexeaki. Jaska butukain en mia inantimaki. Ea chikish wama kadiwe”, mia wabia 8min jawen jaibuwen taea chikishkin mia inankatsi ikama ibiaya ninkamas daketapa wakin min yuka jeneamawen taexun butuxun jawada min bikatsis ikai mia inantiduki.

9-10Jaska wakin tsuanda Dios yukakin ea akadan, jawen jawada inanmiski. Tsuanda jawada benakin Dios yukadan, jaki nukumamiski. Tsuanda jawada bi jikinun ixun Dios kenadan, bepenxunmiski. Jawada min yuka mia axuntiduki. Benakin jawada min yuka mia bechimaxanikiki.

11Ja inun, betsadan, min baken baka mia ea aka jaki dakekin dunu man inainsmaki. 12Ja inun, takada bachi mia ea aka jaki dakekin nibu man inainsmadiki. 13Jaskaken man pepamabia matun bakebu man duawamis man unaiin. Jamen jaska binumakin Epa Dios nai anuatun man tsuabunda yukai ninkatan jawen Yushin Pepa matu inanmiski— jatu wanikiaki.

Jesús Satanásan kushipa besti jayaki, akin yuanibukiaki, na janchadan

(Mt 12.22-30; Mr 3.20-27)

14Ana betsatian yushin chakabun juni betsa juyu wayama Jesúsun nichian kainkainaya juni ana janchai taeaya yudan kaianen uin yuinamei: “Jabaa! Nadan, juni kushipa pejaidaki”, ikaibun 15jakia jatiditun yuikin:

—Na junidan, yushin chakabu xanen ibu Beelzebún kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki— ikaibun

16betsabun Jesús unanti wanun, ixun Jesús yuikin:

—Dios anua jawen unanti dami nuku axunwen, min jawen kushipa jaya nun uinunan— akabu 17jatun shinanen kaneaibu unankin Jesúsun jatu yuikin:

—Mae betsa anu jatunmebi paxkatan detenamei jatunmebi debui keyumisbuki. Ja inun, jabias yudabu paxkai jatunmebi jenenamei yamai keyudiatidubuki. 18Jabiaskadi wakin Satanásan jawenabu yudabu anua kainma jawen yuda punu nukai babui keyukeanaii. Ja inun, Beelzebún kushipa en jaya jawenabu en kainmama ikeanaii. 19Jamen eanan, Beelzebún kushipawen en yushin chakabu kainmaya matun tsumabunan, ¿tsuan kushipawen yushin chakabu kainmakanimenkain? Jaskaken man kanejaidai jabun matu chitekin ja axanikiki. 20Jamen chanima Diosun kushipawen ean en yushin chakabu kainmamiswen taea Dios matuki bai ma juaki. 21Jaskakin man kanejaidai matu yuinun ninkakanwen. Juni kushipa jawen pia inun jawen kushatiyatun jawen mae pe mekeaya tsua jikikain yumetsutidumaki. 22Jakia juni betsa ja binuan juxun maemakin jawen yuda junekin mekemis inun jawen pia inun jawen kushati mebinxun jawen jamapai ibu watan jawen jaibuaibu inanbaunmiski. Eanan, Beelzebú binukin jawen kushipa jatuwen dayai mebintan ena en watiduki. 23En jaskaken tsuanda ea jaibuwama ea nemaikiki. Ja inun, tsuanda juni betsabu ea chibanmama jatu eki dakemamisbuki— iwanan,

Yushin chakabu kainkaina chintunmiskidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 12.43-45)

24miyui betsawen jatu yuikin:

—Juni betsa anua yushin chakabu kainma kai juindukunkatsi iki janu unpax jayama anu kakunkaunkin janu juindukunti pepa bechiama shinankin: 25“En janu jiwea en kainkidanshina anu en ana chintunkainaii”, ikaini kaxun ja yuda medan jiwe xaka matsua keska jawa jayama bechitan 26kaxun ana 7 yushin betsa chakabujaida jatube dasikidan, ja dukuntun ja yuda ichakawakin midinwaima ana binumakin pikujaidamisbuki— ikin

Jesúsun jancha ninkai benimati kayabi jaya jatu yuinikiaki, na janchadan

27Jesúsun jatu yuikin menediama yudan kaian nashui ixun jancha kushipawen ainbun yuikin:

—Min ewa mia kainxun mia chuchu amaniwen taea benimajaidaikiki— aka 28Jesúsun ainbu yuikin:

—Chanima jabiaskaki. Jakia tsuabunda Diosun jancha ninkakin chibanmisbun en ewa binui ana benimajaidakanikiki— jatu waya

Jawen dami wati kushipa yukamisbu Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 12.38-42; Mr 8.12)

29janua ana jaki yudan kaian ichabidanbidani mapubaunaibun Jesúsun jatu yuikin:

—Nukunabu na jabiatian man jiweabudan, man chakabuki. Jamapai Dios anua unanti tsuan atiduma uinkatsi man ea yukabiamisdan, Diosun Jonás bakawan xeamashina ana kainma jiwenidan, jaska keska besti Diosun matu uinmakin matu axundiaxanikiki. Shinankanwen. 30Nínive maewan anu kaxun jau jatu yusintanun Diosun Jonás yunua ninkama mae betsa anu paxai xaxuwen kai ianenwan medan jasa bakawan ewapatun xea xaba dabe inun besti ka janan Jonás ana besteanwen taexun Nínive anuabun unankin jatun shinan betsa watan Dios kenwanibukiaki. Jamen eadan, matun Juchi Kayabi Iyua mawa en jabiaskadiaya bestibu man ea ikunwanxanaii. 31Jaska inun, betsadan, nawa ainbu xanen ibu surkidi chaijaida Sabá maiwan anu jiwea nukun xenipabu Salomónen jancha unanepa ninkatanun ika juniki. Salomón en binujaidabiaken man ea ninkakatsi ikabumawen taexun janu matu kupiaitian ja nawa ainbu xanen ibun matu ja achakayamaxanikiki. 32Ja inun, Nínive anuabu Jonásin Dioskidi jatu yusian ninkakin jatun shinan betsa watan Dios ikunwanibuki. Jamen eanan, en Jonás binujaidabiaken tsuan man ea ninkakin matun shinan man betsa wakatsi ikamawen taexun janu kupiaitian Nínive anu jiwenibundi matu ja adiaxankanikiki— iwanan,

Binkidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 5.15; 6.22-23)

33ana jatu yusinkin:

—Bin dekuxun june anu tsauinsbuma inun ji bauwen achimaisbumaki. Jakia jikikin jau uinunbun dekuxun manaundi tsaunmisbuki. 34Jaska keskadi matun yuda anudan, matun bedudan, bin chaxa keskaki. Jaskakidi matu yusinun ninkakanwen. Matun beduwen man uinmiski. Matun shinanwen matun yuda pepa jaya kemuama man xabakabi meke pewaki. 35Jakia man bin jayadan, man meshu medan jiwea keskatidubumaki. Uindakubainkanwen. 36Jamen tsuabuda Diosun mekea bin chaxa keskawen chakabuuma man pe besti shinanxanaii, kaneamadan— jatu watan

Fariseo inun Diosun jancha yusinananmisbu Jesúsun chitenikiaki, na janchadan

(Mt 23.1-36; Mr 12.38-40; Lc 20.45-47)

37janua Jesús janchai meneaya fariseo betsan pimakatsi jawen jiwe anu iyua Jesús jikikain tapu dapi tsauxun piaya 38fariseon uin metsayamas katan yuikin:

—Nukun xenipabun beya chibankin ¿pidiama min mepanuamamen?— aka 39Jesúsun yuikin:

—Fariseobun man shinanmiskidi mia yuinun ninkawe. Matun beya chibankin matun kencha tibi bemakis besti dachukin man napan pewamisbuki. Jakia yumetsukin jamapai chakabuwatan uke medanua matun shinan man pewaisbumaki. 40Man unainsmapabuki. Bemakia jawada man uintidu chukakin man pewabiamis matun juinti uke medan chakabubiaken man unainsmaki. Matun meken man uintidu inun jawada uke medan man jaya jabias Diosun damiwaniki. Shinaindakanwen. 41Ja inun, ja dukun matun shinan pewatan Dios duawakatsi ikin yaushiama nuitapaibu inankuin man pepakunkainxanaii.

42Fariseobuun, man peidawa! Matunan, man kanekubainmisbuki. Matun piti nis wati ichawaxun maspu meken dabeti waxun bestichai Dios kenwanti jiwe anu dayanikabu medabewakin man jatu inankuinmiski. Jaska pewabiai jaska Diosun jancha Moisin yusini man shinanma jawada jawen pepawati inun jawen nuiti inun jawen jancha betsa watima yunubianiken matubu jawen jiwekin man jatu uinmaismaki, kanekinan.

43Fariseobuun, matudan, matun ichati jiwe anu jikikain jaki tsauti pepa janu dasibibun matu uintidubu anu man tsaukatsis imisbuki. Ja inun, bai tanai nia jau ea duawanunbun, ika kemutapa man nimiski. Man jaskaya Dios matuki sinatamis man nuitapaii.

44Matudan, man bepadamemisbuki. Matunabu yusin chakakin jatu padankin man jatu kanemakubainmisbuki, tsuada mawa nitimabiaken maiwanibu unanma jamamaki jaki paia keskakinan— akaya

45jawen janchaki sinatakin Moisin keneni yusinananmis betsan Jesús yuikin:

—Jabaa! Yusinaan, jaska yuikin nukudi min nuku chiteaii— aka

46Jesúsun yuikin:

—Moisin jancha yusinananmisbuun, matudan, fariseobu keskai matudi man peidawa! Xankamajaida matunabu iama keska wakin yusian tsuan chibantidubuma man jatu yusinbiakin jaska man jatu yusinmis ibubis chibanma janua man jatu medabewaismadiki.

47-48Matudan, man dakeisbumaki. Matun xenipabun Diosun jancha yuixunikabun yusiainbu danankin jatu tenanxun maiwanibu jaska besti shinankin matun xenipabun ani medabewakin matundi jabias jawen shinanti jiwe jawendua besti man wamisbuki. 49Jaskawen taexun Dios unanepatun yuikin: ‘Ea jatu yuixunikabu inun en tsuma kushipayabun jau jatu yusinunbun en jatu yunupakea jatu danankin betsabu tenankin betsabu ichakawakin jatu nichinxankanikiki’, iniki. 50-51Matun xenipabun jatu dananpauni keska shinankin Diosun jancha yuixunikabu man danandiamisbuki, na jabiatianan. Jabias shinanwen Diosun matu manakudiaxanikiki. Jaskawen taexun mai damiwakin taewani anua jatun Adánen bake Abel tenani inun Dios kenwanti chi tapu inun jawen kenwanti Templo namakisxun Diosun jancha yuixunika Zacarías detenibu inun dasibibun Diosun jancha yuixunika betsa tibi matun xenipabun tenanpaunibuwen taea ja shinanwen Dios jakimamawen taexun na jabiatian jiweabube man keainbu Diosun matu kupijaidaxanikiki.

52—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbuun, man peidawa! Diosun jancha jawen jiweti unanbiai ninka pewama tsuabuda Dios xanen ibuai anu jikikatsi ikaibu man jatu nemamiski. Matudi man jikitidumabia jabu betsabu jikipananbun man jatu nemakubainaii— jatu waya

53-54yusinananmisbu inun fariseobun jawen jancha ninkai Jesúski sinatakin ibubis kanemanun iwanan, padanpaikin jawen yusiankidi jaikaimas jamapai yukanibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index