Search form

Lucas 11:29

Jawen dami wati kushipa yukamisbu Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 12.38-42; Mr 8.12)

29janua ana jaki yudan kaian ichabidanbidani mapubaunaibun Jesúsun jatu yuikin:

—Nukunabu na jabiatian man jiweabudan, man chakabuki. Jamapai Dios anua unanti tsuan atiduma uinkatsi man ea yukabiamisdan, Diosun Jonás bakawan xeamashina ana kainma jiwenidan, jaska keska besti Diosun matu uinmakin matu axundiaxanikiki. Shinankanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index