Search form

Lucas 11:30

30Nínive maewan anu kaxun jau jatu yusintanun Diosun Jonás yunua ninkama mae betsa anu paxai xaxuwen kai ianenwan medan jasa bakawan ewapatun xea xaba dabe inun besti ka janan Jonás ana besteanwen taexun Nínive anuabun unankin jatun shinan betsa watan Dios kenwanibukiaki. Jamen eadan, matun Juchi Kayabi Iyua mawa en jabiaskadiaya bestibu man ea ikunwanxanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index