Search form

Lucas 11:50-51

50-51Matun xenipabun jatu dananpauni keska shinankin Diosun jancha yuixunikabu man danandiamisbuki, na jabiatianan. Jabias shinanwen Diosun matu manakudiaxanikiki. Jaskawen taexun mai damiwakin taewani anua jatun Adánen bake Abel tenani inun Dios kenwanti chi tapu inun jawen kenwanti Templo namakisxun Diosun jancha yuixunika Zacarías detenibu inun dasibibun Diosun jancha yuixunika betsa tibi matun xenipabun tenanpaunibuwen taea ja shinanwen Dios jakimamawen taexun na jabiatian jiweabube man keainbu Diosun matu kupijaidaxanikiki.

52—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbuun, man peidawa! Diosun jancha jawen jiweti unanbiai ninka pewama tsuabuda Dios xanen ibuai anu jikikatsi ikaibu man jatu nemamiski. Matudi man jikitidumabia jabu betsabu jikipananbun man jatu nemakubainaii— jatu waya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index