Search form

Lucas 12

Jawada junea imisbu xabakabi unanxanaibukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

1Januxun Jesús jaska waibun ana midimajaida jaki ichabu jani ni pexun ninkatidubumabia ninkaibun Jesúsun jaki chiti ikabus dukun yusin taewakin yuikin:

—Fariseobu yusinanain bepadamemisbu misi xaxa wati keskabuki. Jatun yusian matuki jikitan matu kanematiduki. Jatun yusian uindakanwen. 2Jawada jabun june akubainmisbudan, ana juneama xabakabi dasibibun unanxankanikiki. 3Januxun jawada dasibibun yui meshu medan nua keska junea janchamisbu xaba keska anuxun ana juneama xabakabi ninkaxankanikiki. Ja inun, dintu medan jikitan beputi beputan jamapai junexun yuimisbu jemaintin anua jancha kushipawen chaniai keska ninkaxankanikiki— iwanan,

Jaki besti mesei datetikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 10.28-31)

4ana betsa jaki chiti ikabu yuikin:

—En jaibuaibuun, ana matu yuinun ninkakanwen. Tsuabunda matun yuda besti tenantidubuwen dateyamakanwen, tenanxun matu ana ichakawapaketidubumakidan. 5Jakia jaki besti mesei man datekubainunbun matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda matun jiwea tenantan chi nukaismanu jawen kushipawen matu yunutidu bestiki mesei datekubainkanwen, Dioskidan. Chanima en matu yuiaidan, ja bestiki datei mesekubainkanwen.

6Jaska inun, isa mishtin meken besti bikin pei jexe pishta dabeswen bitidubuki, kadumadan. Jabiaskabiaken isa tibi tanai Dios jakimaismaki. 7Jamen matun bu dasibi midimabiaken Diosun ma tana keyumistun isa mishtin ichapa bechipaibiakin Diosun isa mishtin binumakin matu bechipaijaidamiski. Jaskaken jawaki dateyamakubainkanwen— iwanan,

Jabun Jesús chanima ikunwain jaki dakeisbuma unanti waxanaibukidi jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 10.32-33; 12.32; 10.19-20)

8ana jatu yusinkin:

—Tsuabunda ea ikunwain dakeama ea datan akin yudabu jatu yuikin: “En Jesúsunaki”, ikubainmisbu eandi Diosun nai tsumabu bebun nixun mekekin: “Nadan, enabuki”, akin en jatu yuixunxanaii. 9Jakia tsuabunda ea chibanma en janchaki dakei: “En Jesús ikunwanmaki”, eki ikubainmisbudan, eadi Diosun nai tsumabu bebunxun: “Nadan, enabumaki”, akin en jatu janchaxunamadi ixanaii.

10Jamen tsuabunda en matun Juchi Kayabi Iyua ea yuanbiaibun Diosun jatun chakabu buaxuntiduki. Jamen betsadan, tsuabunda Diosun Yushin Pepa yuainbu jatun chakabu Diosun buaismaki.

11Jaska inun, matuki sinatakin jau matu kupinunbun jatun ichati jiwe anu kasmai xanen ibu betsa anu kasmai matu iyuxun jatun xanen ibubu anu matu nichianbu: “¿Jadakidi yuixanpa?” iki dateyamaxankanwen. 12Matu jaska waibu jabiatian matu janchamakin Diosun Yushin Pepatun matu unanmakin jaska matu janchamaxanikiki— jatu waya

Jawen jiwetimabiaken mabuwen kemuadan, mesekiaki, na janchadan

13januxun mapuabu anuxun juni betsan jau Jesúsun ea medabewanun ixun yuikin:

—Yusinaan, en ibu mawashinken en juchin jawen mabu ea paxkaxunamaki. Jau ea paxkaxunun ea yuixunwen— aka

14nemakin Jesúsun yuikin:

—En matun xanen ibumaki. Jaska watan en matu paxkaxuntidumaki— iwanan, 15yudan kaian yuikin:

—Man mabuwen kemuaidan, matu yuinun ninkakanwen. Man mabuyabia jatun matu jiwematidumawen taea jamapai mabu shadabu besti bechipai ja jayanun ika man kemukunkainaidan, uindakanwen— iwanan,

16januxun jaskakidi miyuiwen jatu yusinkin

—Juni betsa mabu midimayatun jawen bai anu yunu betsa betsapa waxun ichawatan 17jawen shinanen shinankin: “En xekiwan midima en jani adutidumaki. ¿Jaska waxanpa?” iwanan, 18“En shinanan, en xekiwan aduti betsa betsapa apakin keyutan ana janu aduti jiwe ewapa wakin janu en xekiwan inun en mabu en aduxanaii”. 19Jaska watan jamebi shinankin yuikin: “Ma janu en mabu inun en piti ichapa aduti en jayaki. Jaskaken ana dayama juindukunkin piti ichapa pikin mabex aki benimakunkaini badi ichapa en jiwexanaii”, ikaya 20januxun Diosun yuikin: “Jaskamaki. Jaska min yuiaidan, min unanmajaidaki. Na jabia meshu medan min mawaya ja min mabu min pewakin keyuxudan, tsuabunda paxkaxankanikiki”, akin yuitiduki. 21Ja juni keskakin tsuabunda jamebi mabu ichawakin yaushikin Dios jaibuwama Dios bebunua nuitapaikiki— iwanan,

Diosun jawenabu mekekubainmiskiaki, na janchadan

(Mt 6.25-34)

22januxun Jesúsun jawen tsumabu besti ana yuikin:

—Eska bestiwen taea matunmebi man jamapaiwen dabanan imisbukidi matu yusinun ninkakanwen. Jiwe bestia pepakunkainun ika piti pi inun tadi sawenun ika jawen dabanan iyamakubainxankanwen. Jiwea jayaidan, pitiwen besti man itidubumaki. Yuda jayaidan, tadi sawe bestinun ika man itidubumadiki. Jaskaken ja dabewen taea man jiwenun Diosun matu jiwea inanma iniki. 23Jamen Diosun matu mekekubainmistun matu damiwatan matu jiwemakin chanima piti inun matun tadi matu inankubainmiski. 24Ja inun, nai anu peiyabukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Jabun jawa miban banama inun jawa bimi tsekaisbuma inun jabun piti aduti jayabumabiaken Diosun jatu pimakubainmiski. Jaskaken Diosun matu bechipaikin peiyabu matu binumakubainikiki. 25Ja inun, tsuabuda ibubis nuikin jawen mabu inun jawen piti shinainwen taexun jawen jiwea ana chaipawatidumajaidaki. 26Min jaska bestitidumawen taea jawada betsa betsapa inun ika jawen dabanan iyamakubainkanwen.

27Jaskatan jua tuemis shinankanwen. Jawa dayakin tuduaismabia jawenduai tuemiski. Jakia nukun xenipabu xanen ibu Salomón mabujaidayatun jawen tadi jawendua sawexun jawenduakin jua tuemis binuama iniki. 28Jakia ni maxu juaya sepashinxun kuamisbuki. Diosun jua jawenduawamistun ja jua binumakin Dios matuwen nuikin matu tadi sawematiduki, man ikun bexmas wabiayadan. 29-30Jaskaken yuda dasibibu mai jidabi anuabu piti inun tadiwen kemukin benakubaunmisbuki. Jakia matudan, man betsaki. Matun Epan matu unainwen taea ja piti inun tadi man bikatsis imisdan, ana jas shinain jawen dabanan iyamakubainxankanwen. 31Jakia jawada Diosun bechipaiai chibankin ja dukun Dios xanen ibuwakin shinankubainxankanwen. Man jaska wai ja kachu jawen jiweti piti inun tadi man jayakunkainxanaii, Diosun matu medabewadan— iwanan,

Dios jiwexuni pepatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 6.19-21)

32Jesúsun jawen tsumabu yusinkubainkin yuikin:

—En matu mekeawen taea man en chaxuwan keskabuki. Ja inun, man ikunwainbu ichapamabiaken matun Epa Diosun jawenabu matu watan jabe matu jiwemakubainxanikiki. Jaskawen taea jawawen dateyamakanwen. 33Matun mabu jawada ma jayawen nuiama matun mabu betsawen pei bitan jawen nuitapaibu medabewakubainxankanwen. Jamen ja pei matun kapankanki man adua yumetsubun bibaintidubuki. Ja inun, jawen masanen pesa pesa atiduki. Jakia matun pei yaushiama man inanananmisbu pewen matu kupikin nai anua jawa chapui keyuisma Diosun matu inanxanikiki. 34Jamen tsuabuda jawen jiweti mabuwen kasmai Dioskidi shinain man Dios jiwexunaidan, jabiadidi matun shinanen man nuiai jayaki, nai anu kasmai mai anudan— iwanan,

Uxa keskama ninkai keskakin Jesús juxanai manakubaintikiaki, na janchadan

35Jesúsun jatu yusinkubainkin ana yuikin:

—Tadi pekadiama inun bin nukawadiama keskaxun man ea manakubainxanun bebunkidi matu yuinun ninkakanwen. 36Jawen jaibu ainyain anu jiwe ibu nawai ka jawen tsumapan manaya juxun jikinun ixun kenaya jawen beputi xui jawaida bepenxunxanun ika uxama manai keskakubainkanwen. 37-38Janunkain ¿jatian juimenkainan? yamenapun kasmai takada keui taeaya kasmai jiwe ibu jukin jawen tsuma uxabuma bechitushiaya jawen tsumabu benimajaidaxankanikiki. Januxun chanima jiwe ibun jawen tsumabu duawakin jau jabetan pinunbun jatu baxti imatan jatu pimaxanikiki. 39Ja inun, chanima jatiada yumetsu juai bebunkidi unankin jiwe ibun bextekatsi manatiduki, jau jikiyamanunan. 40Jaska keskadiai jatianda en matun Juchi Kayabi Iyua en ana juxanai tsuan unanmaken matunan, matun jiwea pewakin keyutan ea manakubainxankanwen— ikaya

Tsuma chikish inun tsuma chikishmakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 24.45-51)

41januxun Pedron Jesús yukakin yuikin:

—Yusinaan, na miyuiwen min nuku yusiainan, ¿nukuna bestimen? ¿dasibitunadaka?— aka

42Jesúsun yuikin:

—Eska keskaki. Xanen ibu betsa chai kakin jawen tsuma unanepa yunubainmiskidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen tsuma betsabu pimakin jau jawen jiwe mekexunkubainun jatun xanen ibun jawen tsuma unanepa yunubainmiski. 43Janua xanen ibu ana chintunkidan jaska yunubainima axunkubainaya ja xanen ibu jaki nukutushitan benimajaidaxanikiki. 44Chanima ja xanen ibun jawen tsuma dasibi jawen jamapai mekemaxanikiki, jawen jiwe inun, jawen bai betsa betsapa inun, jawen inabu inun, jawen tsumabu betsadan. 45Jakia jawen tsuma shinan pema yunubainima shinan chakakin yuikin: “En xanen ibu yane juamaki. Jatiada juxanikiki”, iki dayanika betsabu juni inun ainbu ichakawai nawachakayamai paenkin 46jatian juai manama ja xanen ibu jikitushitan jawen yunua axuanmawen taexun manaka chakabube kupijaidaxanikiki. 47Jaskaken tsuabunda jawen xanen ibun daya unan keyubiakin jaska bechipaiai akama inun chibanmawen taexun jatu kupijaidaxanikiki. 48Jakia betsadan, xanen ibun yunuama kaken jawen shinan jaska bechipaiai unanma kanemisbu ja mawaida jatu kupiama ixanikiki. Januxun tsuada Diosun jancha ichapa inanshina jawen taexun jawen daya ichapadi yukaxanikiki. Tsuada Diosun ichapa mekemamis jani jaska wamis ichapadi yukadiakubainxanikiki— iwanan,

Jesúsun jatu paxka akeakenun ika junikiaki, na janchadan

(Mt 10.34-36)

49Jesúsun ana jawen tsumabu yusinkin yuikin:

—Ea ikunwainbu inun ea ikunwanbuma jawen unanti wakin jatu paxkakin unanti wanun ika en juniki. Jaskaken ewen taea jau paxkanunbun en manayuaii. 50Jaskaken Diosun ea unanti wakin jatu ea tenanmakin ea nuitapawaxanaibu manai en yumanyuaii. 51Man shinanan, mai anuxun unanuma matu jiwematanun ika en juni dabanen ¿man shinainmenkain? Jaskamaki. Yudabu paxkanun ika en juniki. 52Jaskaken na jabiatian taewakin jiwe betsa anuxun jau ea chibanunbun jawenabu meken besti paxkakin dabe kasmai dabe inun bestibun ea ikunwainbu dabe kasmai dabe inun bestibun ea ikunwanbuma en jatu paxka akeakekubainaii. 53En jatu jaska waya ewen taea juni bake jawen epabe sinatanamexankanikiki. Ja inun, ainbu bake jawen ewabe sinatanamexankanikiki. Ja inun, jawen babawan jawen yayabe jabiaskadiaxankanikiki. Jatu jaska wakin en jatu paxka akeakekubainxanaii— jatu watan,

Janu kupiti juaitian unanbumakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 16.1-4; Mr 8.11-13)

54januxun mapuabu Jesúsun jatu dasibi yuikin:

—Badi kaikidi meshu meshuai uinkin: “Ui bekatsis ikikiki”, ikin uinkin man yuimiski, kaneamadan. 55Ja inun, surkidia niwe bei xunku ikai uinkin: “Ikis badi kujaidayuikiki”, ikin man yuidiamiski, kaneamadan. 56Bepadamemisbuun, jaska ui inun niwe bemis unanbiamisxun janu chakabu betsa betsapa kaiankeakeai uinbiakin ¿jaskai man jiwea matu kupixanai man unanmamen?— iwanan

Dibiawen jau jawen nuinun daewatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 5.25-26)

57—Jaskai matunmebi unanbiakin ¿jawada pepa man pewaismamen? 58Jaska inun, yuda betsa man dibijaidawen taexun ja man dibiatun nawa xanen ibu anu matu iyuaya jau xanen ibun jawen policiabu matu bichimayamanun ja man dibia jawawenda daewakanwen. 59Man daewabainama matu bichiabu man paka keyuama chanima man jaskatan kaintidumaki. Jabiaskadi wakin ea jaibuwatan Epa Dios daewadiakubainkanwen, matun chakabuwen jau matu kupiyamaxanunan— jatu waya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index