Search form

Lucas 13

Jawen shinan betsa watikidi yusinikiaki, na janchadan

1januxun jabiatiandi juni betsan Jesús yuikin:

—Uatian min mai pakea jatiuma Galilea anuabu Templo jemaintin anuxun kenwankin jatun chaxuwan tesenxun kuakin menupananbun xanen ibu Pilaton jawen soldadobu yunua machatuwen jatu detekin jatun jimi chaxuwan jimi yabi jusishinabukiaki. ¿Jaskakin Pilaton jatu jaska washinamen?— akabu 2Jesúsun jatun shinan pewakin jatu yuikin:

—Man shinanan, ja junibu tenanshinabudan, jatunabu Galilea anu jiweabu jabun chakabujaida wakin jawenabu binuanwen taexun jatu kupishina dabanen man shinainmen ikaitsa. 3Jaskamaki. Jamen matundi matun shinan man betsa wama man jabiaskadiai mawaxanaii, Diosun matu kupiaitianan. 4Ja inun, ¿ana betsa matu yukapa? Jerusalén anu mishki jiwe keyatapa jawen kena Siloé januxun uinbaunti jiwe pudekekidan 18 junibu ja naman mapuabu tenanidan, chakabuwakin juni betsabu Jerusalén anu jiweabu jatun chakabuwen jatu binuawen taexun kupini ¿man jaska shinandiamismenkain? 5Jaskamadiki. Jamen matundi matun shinan man betsa wama man jabiaskadiaxanaii, niti ikama nuitapakunkainidan— iwanan,

Miban bimiumakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

6januxun jabias yusian Jesúsun miyuiwen ana jatu yusinkin

—Juni betsan jawen bai nemaki higuera ji banayamakidi matu yuinun ninkakanwen. ¿Bimi jayamenkain? ixun uin ka jawa jayama uintantanmis 7jawen dayanikaki nukuxun yunukin: “Uian. Dabe inun besti badi ka na higuera ji anu bimi en jamen benabidanbidanmiski. Bimiumasken ea dedaxunwen, jamen uinbain niakidan”, aka 8jawen tsumapan nemakin yuikin: “Ana badi bestichai manayuwe. Mai pukinkin mishpu bitan ina awa pui jusitan en mia tamanchinxunyuxanaii. 9En jaska wa bimiyaxanimenkain. Bimiyamasken en mia dedaxunxanaidan”— akin yuinikiaki.

Juindukuntitian ainbu kakuni Jesúsun kayawa kawenikinikiaki, na janchadan

10Mae betsa anuxun juindukuntitian jatun ichati jiwe anuxun Jesúsun jatu yusianyan 11jabianudi ainbu betsa yushin chakabun ichakawakin kaku wani 18 badi kabia kawenikitidumajaida jatube tsaua 12-13Jesúsun uinkin kenaxun ainbu yuikin:

—Ainbuun, min ma xuxaki, min isin tenenidan— akin kamepiaya jawaida kawenikitan januxun Dios kenwankin taewaya

14janua juindukuntitian Jesúsun jaska wai uinkin shinain jatun ichati jiwe xanen ibu sinaxun jawenabu ichabu yuikin:

—Semana tibi 6 xaba nun dayamiski. Jau matu xuxawanun dayatian besti bekanwen, juindukuntitian xuxai juamadan— ikaya

15januxun Jesúsun jatu chitekin yuikin:

—Min jaska shinain keska minabubetan shinain man bepadamemisbuki. Juindukuntitianbiaken matubun matun ina awa inun matun burro jawen nuikin tepebain man jatu unpax amamiski. 16Jabiaskadi wakin na ainbu matu keska Abrahamnen babadi 18 badi ka Satanásan kanexkin isin tenemani jawen nuikin juindukuntitian en kaya wakin burro tepea keska waxudan, ¿chakabumen?— akaya 17jabu jaki sinataibu jatu chitea dake chakayamai jawa yuiama maniabun yuda ichapabun Jesúsun betsa betsapa pepa dasibi waiwen taea benimai keyuaibun

Dios xanen ibuidan, jexe pexemishtin yumei ewapamis keskakidi jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 13.31-32; Mr 4.30-32)

18Jesúsun jatu ana yusinkin yuikin:

—Dios xanen ibui jaskamiskidi 19miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Junin jawen bai anu mostaza jexe pexeishtabia banaima yumei ewai ewapashina jawen mebiki peiyabun jaki juindukuin utamisbuki. Dios xanen ibuidan, jaska keskaki. Ja dukun juni betsan Diosun jancha ikunwankin jawenabu yusian akeakeaya jawen yusian ninkakin bechipaikin chibanmisbuki, ichapabunan— iwanan,

Dios xanen ibuidan, misi jawen xaxa wati keskakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 13.33)

20miyui betsawen ana jatu yuikin:

—Dios xanen ibui jaska keskamiskidi ana matu yusinun ninkakanwen. 21Misi wakatsi ainbun xekiwan dudu midimabiaken kencha ewapaki puchinin kesunxun jawen xaxa wati eskadabes unpaxwen nemuskin kapan dasibi buspukidankin xaxa wamiski. Dios xanen ibuidan, jaska keskaki. Ja dukun juni betsan Diosun jancha ikunwain pepakunkainkin jawenabu yusian akeakeaya unanxubida midimabun ikunwantidubuki— jatu wabaini

Janu jikiti xui jashuwen jikitikiaki, na janchadan

(Mt 7.13-14, 21-23)

22Jerusalén baiwen kakin mae tibi anuxun Jesúsun jatu yusinkubainaya 23juni betsan Jesús yukakin:

—Xanen ibuun, janu min xanen ibuayadan, ¿eskadabes besti min jatu mekexanai?— aka

24—Jaa. Chanimaki. Ea chibankatsis iki menan shinan mestenwantan janu jikiti xui jashu anu jikikanwen, chipu ichapa jikikatsis ibiai jikitubuma ixankanikiki. Jaska en matu yuiaii. 25Eskaki, matu yuinun ninkaidakanwen. Ikis en jancha ikunwankin man ea chibantiduki. Jakia en Epan mae jikiti xui ma en bepuken tsuabuda jikinun, iwanan, kene pechiudi nixun kenakin yuikin: “Xanen ibuun, nuku bepenxunwen”, man wa matu nemakin yuikin: “¿Man jania ikimenkain? En matu unanmabin!”, matu wa 26tsuanda yuikin: “Mibetan nun piniki. Nukun mae anuxun min yusiniki”, man wa 27januxun matu yuikin: “Man enabumaki. ¿Man jania ikimenkain? En ma matu yuixuki. Chakabuwakin matun shinan man betsa waismaki. Nenua budikanwen”, en matu waxanaii. 28Januxun matun xenipabu Abraham inun jawen bake Isaac inun jawen baba Jacob inun Diosun jancha yuixunika dasibi Diosun mae anu dasiabu uin chai matu udenibuwen taea jatu uin jaska man mapeketidubumawen taea xeta yenx yenx iki man kaxakunkainxanaii. 29Ja inun, Dios xanen ibukin mai jidabi anua nortekidia inun, surkidia inun, estekidia inun, oestekidia ikunwainbu dasibi dasia tsauxun pixankanikiki. 30Jaskawen taea na jabiatian tsuabuda jabu xanen ibuisbumadan, jabu dukun xanen ibu ixankanikiki. Ja inun, na jabiatian tsuabuda xanen ibumisbudan, mawaida ana xanen ibuama ixankanikiki— jatu waya

Jesús Jerusalén anuabuwen taea punu nukanikiaki, na janchadan

(Mt 23.37-39)

31jabiatiandi fariseobun Jesús datekin mese wanun ika bexun yuikin:

—Xanen ibu Herodesin mia detekatsis ikikiaki. Nenua janida paxadiwe— akabu

32Jesúsun jatu yuikin:

—Uian. Ikis inun meshukidi yushin betsa betsapa kainmakin isin teneaibu xuxawakin en yusinkubainaii. Jaska watan ua betsatian en daya en keyuxanaidan, en jaskayukunkainaii. Kaxun ja kaman inu keska padanan yuiditankanwen— iwanan, 33ana jatu yuikin: —Diosun jancha yuixunikabu Jerusalén anua debumisbuwen taea eadi jabiadidi en kaii. Ikis inun, meshukidi inun, meshukidi betsatian en daya en menei kaiwen taea matun shinanwen janu en niti itidumaki— ikin,

34—Jerusalén anu jiweabuun, Jerusalén anu jiweabuun, Diosun jancha yuixunikabu inun jawen jancha jatu bana bexunpakeaibu Diosun jatu yunubiaya danankin jatu tenankin matun xenipabun ani keska wakin mishkiwen man jatu tsaka tsaka amisbuki. Takadan jawen bake nuxamis keska wakin eandi matu medabewakin matu mekenun ika en jubianiken jaska shinanma ea danankin man ea jawa ninkamaki. 35Uinkanwen. Matun mae matun mesti man mekenun Diosun matu jenexanikiki, ana Jerusalén mekeamadan. Jakia janu en ana juaitian: “Yavé Diosun kushipaya juaidan”, ikin man yuidiamadan, man ana ea uinyuama ixankanaii— jatu wabaini

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index