Search form

Lucas 13:19

19miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Junin jawen bai anu mostaza jexe pexeishtabia banaima yumei ewai ewapashina jawen mebiki peiyabun jaki juindukuin utamisbuki. Dios xanen ibuidan, jaska keskaki. Ja dukun juni betsan Diosun jancha ikunwankin jawenabu yusian akeakeaya jawen yusian ninkakin bechipaikin chibanmisbuki, ichapabunan— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index