Search form

Lucas 16

Mabu mekexunikatun jawen xanen ibu padanikidi miyuiwen yusinikiaki, na janchadan

1januxun fariseobun ninkadiaibun Jesúsun jawen tsumabu uinkin jabudi yusinkin:

—Juni betsa mabujaidaya inun bai ichapaya jabu dasibi mekexunika dayaxunmiskidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen dayaxunikatun kanekin jawen jamapai tibi pe mekexunamaken jaki chaniabu ninkaxun 2jawen tsumapan kenaxun yuikin: “Mikidi yuiaibu en ninkaidan, ¿chanimamen? En pei inun en mabu min ubisita wamiskiaki. Jaskaken jaska nuku dibiabu cuenta tibi pewaxun ea inantan ana ea dayaxunama janida kaindikaintanxanwen”, aka 3jawen mabu mekexunikatun shinankin: “En tsumapan ea nichiainan, ¿jaskaxanpa? En yuda ma en babu bai anu pukin en dayatidumaki. Ja inun, jamapai jatu ea abauni en daketapakauntidumaki, pei ea ikidan. 4Jaskakenan, en tsuma dibiabun jiwe anu en ka jau ea medabewakin jaibuwaxanunbun jaska wakin en jatu jaibu watidu en jatukidi shinaiin”, itan 5jawen tsuma dibiabu tibi bestibu kenaxun ja dukun jua bichitan yukakin: “En tsumadan, ¿jati jawen jawa min dibiamen?” aka 6ja dibiatun yuikin: “Jawen piti xeni 100 bidón en dibiaki”, aka jawen mabu mekexunikatun jaibuwakin yuikin: “Jaki min dibia una cuenta bitani nenu tsauxun ana bena wakin jawaida na jabiatian 50 bidón besti kenediwe, min dibia xeni ana shinanmadan”, aka kainkainaya 7januxun ja kachu juadi yukakin: “En tsumadan, ¿Jati jawen jawa min dibiamen?” aka, “Xekiwan 1,000 saku en dibiaki”, aka: “Jaki min dibia una cuenta bixun ana bena wakin 800 besti kenediwe, min dibia xeni ana shinanmadan”, akin kainma kaya 8dibiabu tibi jabiaskas jatu waken jawen tsumapan jawen aka jaki chaniaibu unantan jaska nuitapatiduma jaskai jaibuyai jiwexanai unantan jawen mabu mekenika chakabubia unanepawen taexun kenwaniki. Chanima mabuwen kemukin inananain jawen nuiama unanepatan Diosunabuman jaska wai jiwekin jabun Dios ninkaibu jatu binumisbuki. 9Jaskawen taexun mabuya man jaskakubainxanunbun matu yusinun ninkakanwen. Mabuwen kemua mesebiaken ja mabu man jayawen medabenankin yudabu jaibuwakin man beyawatidudan, yudabube inananain pepaxankanwen. Matun mabu keyuaya janua man ea chibankin jaska jatu axunmiswen taea Dios matuwen benimakin nai anu jiweti kayabi inankin matu manakuxanikiki.

10Ja inun, tsuabuda mabu eskadabes jaya pe mekemisdan, mabu ichapadi jayakin ichapadi pe meketidubuki. Jamen tsuabunda mabu eskadabes pe mekeismadan, ichapadi pe meketidubumaki. 11Jaskaken mai anua mabuwen kemukin man pe meketidumaken Diosun daya pepajaida matu yunuamadi ixanikiki. 12Ja inun, yuda betsan mabu man pe mekexuntidumaken jawada Diosun matu yubani matu inanmadi ixanikiki. 13Ja inun, jadatuda dayadun jawen xanen ibu dabe dayaxunkin medabewatidumaki, betsa bechipaikin chibankin betsa bechipaima danankin ninkamadan. Jabiaskadi wakin pei inun Diosdi shinankin ja dabe jaska waxun man duawatidumaki— jatu waya

14fariseobu peiwen kemukin bechipaimisbun Jesúsun yusian ninkakin kaxe wakin usainbu 15Jesúsun jatu yuikin:

—Matudan, bemakis pepakin junibu padankin man jatu kenwanmamiski. Jakia Diosun matun shinan unanmiski. Ja inun, kenkin jawada yudabun bechipaiai Diosun dananmiski— iwanan,

Diosun jawen yusian jatu yununi tsuan betsa watimakiaki, na janchadan

16Jesúsun jatu yuikubainkin:

—Jamen Nashimanika Juan judiama matun ichati jiwe tibi anuxun Moisin yusini inun Diosun jancha yuixunikabun yusinpauni yusinkubainkin Juanki tekiwanibuki. Januxun Juanen kaka pepa Dios xanen ibuxanaikidi chaniaya ichapabun bechipaijaidai janu jikinun ika naxukunibukiaki. 17Jabiaskabiaken Diosun yusini dainbainai keska wakin tsuan betsa watidumaki. Nai inun mai yamaxanai bikama keskaki. Jakia dasibi Diosun Moisés yusian keneni jawa betsa texe wama menexanikiki, tsuan betsa watidumajaidawen taeadan.

Ainbu jenetimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 19.1-12; Mr 10.1-12)

18Jaskaken Diosun Moisés yusian eskaki. Tsuanda jawen ain jenetan ainbu betsa bikinan, Diosun jancha kanei chakabumisbuki. Ja inun, ainbu jawen benen jenebaina juni betsan ainwainan, ja juni betsadi jawen chakabudiaikiki, jaska Diosun Moisés yusian keneni kaneidan— iwanan,

Juni mabujaidaya inun Lázaro nuitapanikidi Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

19januxun Jesúsun jawen yusinti betsawen jatu yusinkin yuikin:

—Juni betsa mabujaidaya inun bai ichapayatun xanen ibukin tadi pepas sawekin pei ichapa putaxun jawen jaibuaibus pimai jatube beyusi nawai benimakunkainiki, jawen shinan betsa wamadan. 20Jamen juni betsa nuitapai chaminitun Dios ikunwain jawen kena Lázaro jawauma juni mabujaidayatun jemaintin kene xui xexekaian jawenabun janatantanmisbu 21piti texe xanen ibun putai pikin yani wanun ika dakaken kaman bexun jawen chami dataxkubainmisbu 22janua Lázaro nuitapai mawa jawen xenipabu Abraham anu jau pepa besti jiwenun Diosun nai tsumabun jawen yushin iyuabu janua jatianda ja mabujaidayadi mawa jawenabun maiwabu 23janu mawabu bumisbu anu juni mabujaidayaima nuitapai yumankin uinbaunkin chaikea Abrahamnen Lázaro duawai bechitan 24sai ikin yuikin: “Epa Abrahamneen, ewen nuiwe. Chi jede anua en yumaiin. Unpax metsabidan jau en jana ea matsi wayunun Lázaro ea yunuxunwen”, aka 25Abrahamnen yuikin: “Baa, eskaki shinanwen. Min jiweadan, jawa bika teneama mabujaidaya min jiwekunkainimaki. Min jaskaya Lázarodan, nuitapakin isin chakabu besti tenei jiwekunkainimaki. Jakia natian Lázaro Diosun duawakin mia kupiaiwen taea min nuitapaii. 26Jaskaken miaudia ea anu jau tsua juyamanun inun ea anua mia anu jau tsua kayamanun na kini keyatapajaida waxun Diosun nemaniki”, aka 27-28mabujaidayaimatun yuikin: “Jaskakenan Epaan, en mia yukaii. En meken bestiti betsayaki. Nenu en yumain anu jau jabudi beyamaxanunbun en epabe jiweabu jau jatuki chanitanun Lázaro ea yunuxunwen”, aka 29Abrahamnen ana yuikin: “Moisin yusian inun Diosun jancha yuixunikabun yusian kenenibu minabu jayawen taexun jatun yusian jau tapinunbunwen”, aka 30mabujaidayaimatun yuikin: “Epa Abrahamneen, chanimaki. Enabu Diosun jancha jayabia tapinsbumaki. Jakia juni mawa ana bestenkain jatuki chania jatun shinan betsa watidubuki”, aka 31ana nemakin Abrahamnen yuikin: “Moisin yusian chanima inun Diosun jancha yuixunikabun jatu yusini jawa ninkaisbumawen taexun juni mawa ana bestenkaini kaxun minabu jatu yusinbia jawa ninkamadi itidubuki”, akin Abrahamnen nemaimaki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index