Search form

Lucas 16:16

Diosun jawen yusian jatu yununi tsuan betsa watimakiaki, na janchadan

16Jesúsun jatu yuikubainkin:

—Jamen Nashimanika Juan judiama matun ichati jiwe tibi anuxun Moisin yusini inun Diosun jancha yuixunikabun yusinpauni yusinkubainkin Juanki tekiwanibuki. Januxun Juanen kaka pepa Dios xanen ibuxanaikidi chaniaya ichapabun bechipaijaidai janu jikinun ika naxukunibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index