Search form

Lucas 16:9

9Jaskawen taexun mabuya man jaskakubainxanunbun matu yusinun ninkakanwen. Mabuwen kemua mesebiaken ja mabu man jayawen medabenankin yudabu jaibuwakin man beyawatidudan, yudabube inananain pepaxankanwen. Matun mabu keyuaya janua man ea chibankin jaska jatu axunmiswen taea Dios matuwen benimakin nai anu jiweti kayabi inankin matu manakuxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index