Search form

Lucas 17

Yuda betsan jawada jatu chakabuwamai mesekiaki, na janchadan

(Mt 18.6-7, 21-22; Mr 9.42)

1-2Januxun Jesúsun jaki chiti ikabu besti yusinkin yuikin:

—Tsuanda jaska shinanmabiaken yuda betsan jawada chakabu memakin mia beya wamanun, iwanan, jaska Diosun yunumis inun nemamis matu amakin chakabuwamisbuki. Jakia tsuabunda enabu juinti babubu padankin jatu chakabuwamamis jabudi Diosun jatu kupia nuitapajaidaxanaiwen taea jawen xekiwan deneti mishki ewapa nexaxun teumatan ianenwan medan pukua jasadan, jawen kupiti bexmas mekeanaii.

3Jaskaken chakabuwakin man kanekatsi ikamadan, uindakanwen. Jamen ea ikunwain betsan kanekin mia chakabuwa dakeama kaxun xabakabi chitekin dakewawe. Min jancha pewen jawen chakabu min jakimawa jawen shinan betsa waya jawen chakabu ana shinanyamawe. 4Jabias xabatian tsuanda 7ki mia chakabuwaxu jabiatikidi mia yuikin: “En ana kanexuki. Ana en jaskayamaxanun en chakabu ana shinanyamawe, nun ana sinatadabeyamanunan”, mia waya jabiatidiki jawen chakabu ana jabetan shinantimaki— jatu wa

Jawen tsumabun ana ikunjaidawati kushipa ea anibukiaki, na janchadan

5jawen tsuma kushipayabun Jesús ea akin yuikin:

—Nun mia ikunwanbiaya ana ikunjaidawati kushipa nuku inanwen— akabu

6januxun Jesúsun jatu yuikin:

—Man ea ikunwainan, mostaza jexe pexeishta keska man jayaki. Jaska keska jayabun na ji yunukin: “Nenua min tacha betsekekain unu ian nemaki ni maewe”, man aka matu ninkatan itiduki— iwanan,

Jatun xanen ibuan yunua axunkin duawai kentimakidi Jesúsun yusinikiaki, na janchadan

7ana jatu yusinkin:

—Tsuada man dayaduya matun bai udutani kasmai matun chaxuwan inun ina awa matu mekexunbai jukidan jiwetan jikiai man yuikin: “Tsauxun pidiyuwe”, akin ¿man yuimismen? 8Man jaska waismaki. Yuikin: “Badi kaya nun pinun bawa taewawe, ea dukun en piaya chipu min tadi betsa sawetan miandi min piaidan”, akin matun dayadu man pe yunumiski. 9Jaska yunua jawen tsumapan ninkakin pe akubainaiwen taexun jawen xanen ibun jawen tsuma: “Peki”, aismaki. 10Matudan man jabiaskadi keskaki. Jaskaken jawada Diosun matu yunua atan ibubis keanma yuikin: “En xanen ibun ea yunuas besti en akubainaii. En jawen tsuma bestiki”, ikin jawada matu yunua ja besti shinankin axunkin ja dukun menexunkubainkanwen, jawa chikishamadan— jatu wanikiaki.

Meken dabeti junibu bichiki chamini buisbuma Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

11Janua betsatian Jesús Jerusalénkidi kakunkaini Samaria mai pakea inun Galilea mai pakea ja dabe namakis anu kai 12mae betsa anu jikiaya 10 junibu yudaki chaminibun Jesús bechitan benanta mapuxun 13jancha kushipawen yuikin:

—Jesús yusinaan, nukuwen nuiwe— akabu

14Jesús jatuwen nuikin uinkin jatu yunukin:

—Jerusalén anu buxun Diosbe nukunabu janchaxunikabu matun yuda uinmaditankanwen— jatu wa jawen jancha ikunwanbaini dabekebaini bukin jatun yudaki chamini ma xuxa ana chami jayama uiainbun 15jabu bestichaitun jawen yudaki chamini ma xuxa uintan dabekekidan jui kushipawen Dios kenwain 16Jesúsunabuma Samarianawabia Jesúsun besuudi danti iki beti ixun kenwanyan

17Jesúsun yuikin:

—10 juni chaminibu en xuxawaxuki. ¿Chanimamen? ¿Janimen, ja 9 juni Israelbudan?— ikin 18—Na nawan besti Dios kenwain chintunkidanxuki. Jawen tapinkanwen— iwanan, 19nawa danti ika yuikin: —Benitan inun kadiwe. Min ea ikunwainwen taea min xuxaxuki— anikiaki.

Jaskai Dios xanen ibui ana juxanaikidi yusinikiaki, na janchadan

(Mt 24.23-28, 36-41; Mr 13.15-16)

20Januxun fariseobun Dios xanen ibui ana juxanaikidi yukabu Jesúsun jatu yuikin:

—Dios xanen ibuaidan, ikis beduwen man uintidumaki. 21Ja inun, tsuanda yuikin: “Uinwen. Dios xanen ibui naki”, ikasmai: “Uinwen. Unuki”, ikin yuiama ixankanikiki. Chanima en matu yuiaii. Dios xanen ibuidan, ikis matube dasia niaki, taeidan— jatu watan

22januxun jawen tsumabu beiskin yuikin:

—Eadan, matun Juchi Kayabi Iyua ea uinbianixun ana ea uinkatsis ibiakin man yane ana ea uianma ixankanaii. 23Man jaskaya matu padankin yuikin: “Nenu ma juaki, Cristodan”, ikasmai, “Unu ma juaki”, ikaibu ninkabiatan jadi jatu chibanyamaxankanwen. 24Jakia en matun Juchi Kayabi Iyua en ana eskakidanxanai matu yuinun ninkakanwen. Jawaida uke bukun kana bedi iki bakamis keskatan en ana juai dasibibun ea uinxankanikiki. 25En jaskadiama ja dukun na jabiatian ea danankin yudabun bikajaida ea tenemakin ea nuitapawayuxankanikiki. 26Jaska inun, Noé jiweken chakabui jiwekubainibu keskadiaibun matun Juchi Kayabi Iyua en ana chintunkidanxanaii. 27Eskanibuki. Jawen nunutiwen Noé jikidiamaken yudabun pikin mabex aki ainyankin jatun bakebu beneyawakin Dioskidi jawa shinanma jiwekubainaibu Diosun yunua Noén chibain jawenabubes jawen nunuti menetan jikiaya jenen jatu achiaya Diosun yunua ninkaisbuma jatumebi debui jasai keyunibuki.

28—Jaska inun, jabiaskadiai Lot jatube jiwediaken chakabuwakubainmisbu Diosun jatu kupikin yamawani ana matu shinanmanun ninkakanwen. Jabun pikin mabex akin mabu bikin mabu inananankin bai waxun banakin jiwe wakubaini Dioski jawa dateama jiwekubainaibun 29Lot juni pepa jawen mae Sodoma anua Diosun paxa watan nai anua chi inun azufre ui keskai nidi ikin Sodomanawabu jatu yamawaniki. 30Jabiaskadiai matun Juchi Kayabi Iyua en juai yudan kaianen ea shinankin manabumaken en jatu jabiaskadi wakin kupixanaii.

31—En jatu jaska waxanaitian na mai bawa jiwe sapa xeni manaundi maniabudan, butuxun jawen jamapai bikatsis ibiakin jau jawen jiwe anu jikiama jau jawaida paxaxanunbunwen. Ja inun, ikunwain ja bai anu dayaibudan, meshu medan jatun bemakia tadi kextupa bikatsis ibiai jau ana chintunkidanama jau jabiadiadi paxadiaxanunbunwen. 32Jamen betsadan, eskaniki. Shinankanwen. Lotin ain Sodoma anua jabe paxabiai jawen mabuwen nui jaskaimenkain uinun ika nasaukeai Diosun jabiadi damiwakin tewe wanidan, man jaskadiatiduki. Uindaxankanwen. 33Jaskaken tsuabunda jawen jiwea yaushikin benuxankanikiki. Jakia tsuabuda ewen taea mawanun ika jawen jiweawen nuiama mawabudan, jawen jiwea benuama jiwekuinxankanikiki, niti ikamadan.

34-36Ja inun, betsadan, meshu medan jabias dakatiki dabe uxabu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma Diosun nai tsuman jenebainxanikiki. Ja inun, ainbu dabetan deneaibu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma jenediabainxanikiki— jatu wa

37jaska yuiai jawen tsumabun ninkatan yukakin:

—Xanen Ibuun, dasibi min nuku yuiaidan, ¿jania jaskaxanimenkain?— akabu junea janchawen ana jatu yuikin:

—Janu yuda mawa daka pisi mayai xeten xetebidan janu ichai nuyabaunmis keskai ixankanikiki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index