Search form

Lucas 17:34-36

34-36Ja inun, betsadan, meshu medan jabias dakatiki dabe uxabu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma Diosun nai tsuman jenebainxanikiki. Ja inun, ainbu dabetan deneaibu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma jenediabainxanikiki— jatu wa

37jaska yuiai jawen tsumabun ninkatan yukakin:

—Xanen Ibuun, dasibi min nuku yuiaidan, ¿jania jaskaxanimenkain?— akabu junea janchawen ana jatu yuikin:

—Janu yuda mawa daka pisi mayai xeten xetebidan janu ichai nuyabaunmis keskai ixankanikiki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index