Search form

Lucas 18

Punu nukama Dios yukatikidi miyuiwen yusinikiaki, na janchadan

1januxun jawen tsumabun Dios kushipa yukai jau punu nukayamaxanunbun miyuiwen Jesúsun jatu yusinkin 2yuikin:

—Mae betsa anu juez jiwexun Dioski meseama juni betsan jancha ninkaismadi 3jabias mae anua yuxabu jawen bene ma mawayama jau ea medabewanun ika juez anu kaxun yuikin: “Juni betsan ea ichakawakin padainkiki. Medabewakin ea pewaxunwen”, abidan abidankin chikish waya 4ja dukun jawen jancha ninkama ikunkainkin januxun atimas shinankin: “Yudabuwen nuiama Dioski en meseamabia 5natun ea daketapa wabidan wabidanaiwen taexun en nemaxuni kaii. En jaska waxunamaken jukidan jukidankin ea punu nukawatiduki”, ixun medabewaniki— iwanan,

6ana Jesúsun jatu yuikin:

—Ja juez chakabun jaska wamisbun 7-8jamen Diosun nuku medabewakin jabun matu chakabuwakatsi ikaibu nemaidan, jawen shinan betsajaidaki. Jawen katuabu Diosun matu medabewakin badidi inun meshu medan man ea atan manaibu ninkatan manama jawaida jatu nemakin matu pewaxunmiski. Jaskawen taea ea matun Juchi Kayabi Iyua en ana juaitian jabun ea ikunwankin jenekubainabuma ¿en jatu bechitushixanimenkain?— iwanan,

Fariseo inun pei bixunikakidi Jesúsun miyuiwen jatu yusinikiaki, na janchadan

9janua ichapa mapuxun ninkaibukidi jabu jatidi ibubis kenkin shinain bepadamei: “Ea besti en pepaki. Jakia betsabudan, jaskaisbumaki”, ikin jatu dananmisbu Jesúsun ana miyui betsawen jatu yusinkin jatu dabinwankin yuikin:

10—Templo jemaintin anu juni dabe Diosbe janchai bua mapuabukidi matu yuinun ninkakanwen. Ja juni dabedan, betsa Moisin yusian inun jawen xenipabu betsabun yusian chibanjaidamis fariseoki. Ja inun, betsadan, Romanawa xanen ibu pei bixunikaki. 11Jaskakain fariseo nia naiudi besuxun Dios dayuikin: “Diosuun, yuda betsabu keskama en pewen taexun en mia kenwaiin. Yumetsumisbu inun, padanananmisbu inun, chutanamebaunmisbu inun, ja pei bixunika chakabu en jatu keskamaki. 12Ja inun, semana tibi xaba dabe mia kenwain en samakemiski. Ja inun, jamapai dayakin bixun meken dabeti paxkatan bestichai min kenwanti jiwe mekenikabu en inankuinmiski”, iki ibubis keanyan 13janua ja Romanawa xanen ibu pei bixunika jawa keanma benanta nidiaxun jawa naiudi besuama dakei aitin iki xutidin xutidin ikin yuikin: “Diosuun, min jancha en kanemisbiaken ewen nuikin en chakabu ea buaxunwen”, 14abaini inun kaya Dios jawen nuikin jawen chakabu buaxunkin pewaxunimaki. Jakia fariseon jancha ninkama Diosun jawa buaxunama ikimaki. Jaskaken tsuabuda ibubis kenmis Diosun dake waxanikiki. Jakia tsuabuda keinsma Diosun duawaxanikiki— jatu wa

Bake mishtinbu unanuma wakin Jesúsun Dios jatu yukaxunikiaki, na janchadan

(Mt 19.13-15; Mr 10.13-16)

15janua jatun bake mishtinbu Jesús anu iwekin jau ea mamepikin uinxunkin Dios ea duawamaxunun, iwanan, jabun jatun bake iwebidanbidanaibu Jesúski chiti ikabun uinkin jatu nemaibun 16nantaxun jatu jaska waibu Jesúsun jatu kenaxun yuikin:

—Jatun bake mishtinbu ea anu iweaibu jatu nemayamakanwen. Dios xanen ibuaitianan, na bake mishtinbu eki dateabuma keskabu besti Dioski dasixankanikiki. 17Chanima en matu yuaii. Bake mishtinbun jawen ibu bechipaimis keska wakin Epa Dios bechipaiabuma Dios xanen ibuaitian jaki dasiama ixankanikiki— jatu wa

Juni xanen ibu mabu ichapaya Jesúsbe janchanikiaki, na janchadan

(Mt 19.16-30; Mr 10.17-31)

18januxun xanen ibu betsan Jesús yukakin yuikin:

—Yusinan pepaan, ¿mia yukapa? Jiwea kayabi bikinan, ¿jaska kayatan en bitidumen? Ea yuiwe— aka

19Jesúsun yuikin:

—¿Jaskakin ea kenakin: “Pepaan”, min ea wai? Dios bestiki, pepadan, ¿min unanmamen? 20Mianan, Diosun yunuti inun jawen nemati min ma unaiinan: “Ainbu min ainma chutatimaki. Sinatakin yuda betsa tenantimaki. Yumetsutimaki. Yuda betsaki chanichakatimaki. Padananantimaki. Ja inun, min epa inun min ewa jatu duawakubaintiki”— aka

21jaska wa ana xanen Ibun Jesús yuikin:

—Jaa. Dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati bakeishtatun tapinixun jeneama en chibankubainmiski— aka

22ninkatan Jesúsun uin jawen nuikin ana yuikin:

—Min pe ea yuiaii. Na besti min shinandiamaki. Mia yuinun ninkawe. Nai anua Diosun manakuti pepa bikatsis ikin min jawada dasibi min jaya jatu inan keyutan ja pei min bishian ja nuitapaibu inankuintan chintuanma ebe kakin ea chibankubainxanwen. Min jaskakunkainaiwen taexun jiwekuian min bixanaii— aka

23jakia juni mabujaidayatun Jesúsun jaska yuiai ninkai pes juinti nishmai keyutan ana jawa yuiama jawen mabuwen nuiaya 24-25Jesúsun uinkin ana yuikin:

—Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki— jatu wa

26januxun jabun Jesúsun jancha ninkatan yukakin:

—Jaskakenan, ¿tsua Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?— ikaibun

27Jesús jatuwen nuikin yuikin:

—Dateyamakanwen. Yudabun jaska watidubumajaidabiaken Diosun besti matun shinan matu betsa wamatan dasibi matuwen nuikin matu axuntiduki— jatu waya

28Pedron yuikin:

—Xanen ibuun, nukunan, mia chibankatsi ikinan, nukun jawada nun jaya dasibi bashikin keyubidanimaxun nun ma mia chibanpakeaii— akaya

29Jesúsun ana jatu shinanmakin yuikin:

—Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Tsuabunda ea chibankin Diosun jancha kakape yusintanun, ixun matun jiwe xununkin matun ibubu xununkin matun betsabu bashibainkin matun ain xununyubainkin matun bakebu bashikin keyuyubainxanaibu 30na jabiatiandi dayaibu Diosun pepawen matu duawakin manakukubainshinxun jabiaskadi wakin nai anudi matu jabe jiwekuinmaxanikiki, ikibi imakinan— jatu wabaini

Mawaxanaikidi dabe inun bestiki Jesús jatuki chanikiaki, na janchadan

(Mt 20.17-19; Mr 10.32-34)

31januxun jawen 12 tsumabu besti jatu kenaxun Jesúsun jatu tadi iyuxun yuikin:

—Jerusalén anu nun ma mapekei kaidan, man unaiin. Nun janua jaskaxanaikidi matu yuinun ninkakanwen. Diosun jancha yuixunikabun ea matun Juchi Kayabi Iyuakidi ekidi kenenibu menekin ea axankanikiki. 32Januxun eki sinatakin ea achixun nawabu anu ea iyuxun inanbu jabun ea chitekin ichakawakin eki kaxekin eki kemu michukin 33ea kusha kusha axun ea tenanbu xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii— jatu wabia 34jawen 12 tsumabun jawen jancha ninkabiakin jawa jatu yuiai dabanen jawa xabakabi ninka pewatiduma ibainaibun

Jericó bai kexakea juni bekun Jesúsun bepexnikiaki, na janchadan

(Mt 20.29-34; Mr 10.46-52)

35janua Jerusalénkidi kai maewan betsa Jericó anu kemaya bai kexa juni bekun tsauxun pei jatu ea akin ninkaya 36yuda ichapabun dainbainaibu ninkatan yuka ikaya 37betsabun yuikin:

—Jesús Nazaret anua kauani ikikiki— akabu 38jancha kushipawen yuikin:

—Davidin babaan, ewen nuiwe— akaya 39bebubainkin nemapaibiabu ninkama unanxubima jatu binumakin yuikin:

—Davidin baba Jesúsuun, ewen nuiwe— ikaya

40Jesús niti itan junibu jatu yunukin:

—Iwekanwen— jatu wa iweabu chaimaxun yukakin:

41—¿Mia jaska wapa?— aka juni bekunman yuikin:

—Xanen Ibuun, ana en uinun ea bepexwe ika en ikaii— aka 42xuxawakin Jesúsun yuikin:

—Ana uindiwe, min ea ikunwainwen taea min xuxaidan— akaya 43jawaida bepexetan Dios kenwankin Jesús chibanbainaya ichapabundi Jesúsun jaska wai uintan dasibibun Dios kenwanbainaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index