Search form

Lucas 19:43-44

43-44Jaskaken Dios matu anu bai juai man jawa ikunwanmawen taea matuki sinatamisbun matu ichakawakin matu nuitapawakin matun mae dapi mai kene keyatapa wabaunkin matu keben keyutan man ana kaintiduma watan matuki sinataibun matun maewan mishki kene nidi akin keyukin matu inun matun bakebu detekin matun mae yamawaxankanikiki, jawa texe wamadan— ikunkaini Jerusalén anu jikitan

Templo jemaintin anua inanananmisbu Jesúsun nichinikiaki, na janchadan

(Mt 21.12-17; Mr 11.15-19; Jn 2.13-22)

45janua janu Dios kenwanti Templo jemaintin kenekauna anu jikikainkin januxun jawen Dios daewati ina janubia inananainbu jatu nichinkin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index