Search form

Lucas 19:9-10

9-10Jesúsun yuikin:

—Eadan, matun Juchi Kayabi Iyuatun juni chakabu benua keska benabaunkin medabewanun ika en juniki. Na jabiatian na jiwe anu matun mekenan ma matu anu jikixuki. Jaskawen taea min shinan betsa waya Diosun minabube mia mekekubainxanikiki. Jaska Abrahamnen ikunwanpauni keskakin ikunwain min ma Abrahamnen baba kayabiki— akaya

Pei jexekidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

11yuda ichapabun Jesúsun yusiain ninkakubainkin shinankin: “Jerusalén anu kematan nawabu nichintan Dios samama xanen ibujaidai kaimenkain”, iwanan, yuiaibuwen taexun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index