Search form

Lucas 2

Jesús kainan, eskanikiaki, na janchadan

(Mt 1.18-25)

1Janua ja jaskaitian romano xanen ibujaida César Auguston jawen maiwan kesua jidabi anuxun juni tibitun kena netankin jau tanaxanunbun jawen tsuma betsa betsapabu yununikiaki. 2Januxun tsuan jaska tanakin taewadiama Siria mai pakea anu romano xanen ibu bexmas Quirinio xanen ibuaya romano xanen ibujaida César Augusto ja dukuntun jau jawenabu tananunbun xanen ibu bexmas dasibibu jatu yunuimawen taea 3jau tananunbun jatun xenipabun mae tibi anua besti ichai buaibun 4José jawen mae Nazaret mai pakea jatiuma betsa Galilea anu jiwebia Davidin babawen taea 5Josén jawen kena jatu netanmanun ika jawen xenipabu Davidin mae Belén, Judea mai pakea anu kakin María José bimakatsi ibuama bestimabu dadatamea tuyaima iyui jabe kai jikia 6-7Belén anu jiwe pakatan uxati ma keyubia texke ikabun jani itima ina jiwe anu José inun María ikabun janua Marían juni bake iyua kaian dachutan yabuxun burro pimati ji xantu wanibuki basi nawatan datanxun uiainbun

Nai tsuma damitan chaxuwan mekemisbuki Jesús kaiankidi chaninikiaki, na janchadan

8jabiatiandi Belén dapixun jabun ina chaxu mekemisbun basi xukua anuxun meshu medan uiainbun 9Diosun nai tsuma damia Diosun kushipawen chaxajaida jatu dapi nia chaxuwan mekemisbun uin datejaidaibu 10nai tsuman jatu yuikin:

—Dateyamakanwen. Matunabu jawen benimai keyuxanaibu en matuki chanikin kakapepa bexunxuki, ninkakanwen. 11Matun xenipabu xanen ibujaida Davidin mae Belén anu jaska Diosun yubani matun medabenan Xanen Ibu ma kaianki, Cristo Mesíasdan. 12Janu benabaunkin ina jiwe anu yabuxun burro pimati ji xantu wanibuki datanbu man bechi katiduki. Jaska bechitan en jancha chanima man unanxanaii— jatu waya

13jakimamadi nai tsuma midimajaida damibidan jabetan Dios kenwain nawakin yuikin:

14“Mai anuxun tsuabunda jabun Dios chibankin duawamisbu

Dios kushipajaidatun jau jatu unanuma jiwemanunwen.

Jaskaken dasibibun Dios kushipa nai anua jau kenwandianunbunwen”,

jatu watan 15nai anu ana buaibun benimai yuinamekin yuikin:

—Jabaa! Jaska Diosun nuku yuixudan, Belén anu benakin uinun bukanwen— itan

16jawaidabaini Belén anu jikitan benabaunkin atimas ina jiwe medan José inun María inun jawen bake burro pimati ji xantu wanibuki datanbu 17bechitan jaska nai tsuman bakeishtakidi jatu yuia ninkabidana jatunmebi chaniaibun 18-20jaska Diosun nai tsuman jatu yuixu ninkabidan uinwani chanima jabiaska uinkanxu chaxuwan mekenikabu chintunbainkin Dios kenwankubainaibun dasibibun jaska jabun yuikubainaibu yuda betsabun ninkai e itan shinain: “¿Jawa yui ikanimenkain?” ikaibun janua Marían jaska wanaibu jawen juinti medans shinan jeneama inikiaki.

Templo anuxun Jesús jatu uinmakin iyunibukiaki, na janchadan

21Janua 8 día ka manashinxun jawen xenipabu Abrahamnen ani keska wakin jawen jina kubichi mextekin jatu bimatan María bake nanediama jabias kena Diosun nai tsuman yuimakidi shinankin Josén Maríabetan kenakin Jesús wabun

22Moisin yunukin bake kainma naxuxatan besti jau ichati jiwe anu jikixanunbunwen, ani jaska chibain María bake kainma ma naxuxai pea janu jawen ibu dabetan ja bake Jerusalén anu jatun Xanen Ibu Dios jawenawamanun ixun iyuaibun 23ja dukun bebunkidi Dios janchai “Juni bake ja dukun kaianan, enaki”, ikai Moisin ninkatan keneni jaska chibankin jawenawamatanun, iwanan, 24iyukin ja inantan ana jawena wakatsi ikin jaska Diosun yununi keska wakin deiwan dabe ja menuxunti buaibun

25jabiatiandi juni betsa pepajaida Dios kenwankin kaneisma jawen kena Simeón Jerusalén anu jiwexun Diosun Israelbu dasibi ana medabewakin jatu pekakin akawaxani yubani Simeón manakakubainshina jawen Yushin Pepa jaya jatun medabewakin unanmaya 26Mesías Diosun yunuxanai uindiama jau debuyamaxanun Diosun Yushin Pepatun yubaimaken 27januxun Templo jemaintin anu Diosun Yushin Pepatun Simeón yunua ka tsauken jaska Moisin yusini jawen juni bake bianananun ixun ibubun iyui jemaintin anu jikiaya januxun Diosun Yushin Pepatun Simeón yusinkin jadatuda bake jabun medabenan jau unanun ixun unanma 28benimakain María Jesús mebintan ikuxun Ibu Dios kenwankin yuikin:

29“Xanen Ibu kushipatuun, natian ea duawakin jaska min ea yubaima min ma akaki.

Jaskawen taea jawa dateama unanuma benima paewen en mawaxanai ea ana nemayamaxanwen.

30Na bakewen yudabu paxawakin min mekexanai en ma uiaiin,

31jawen taexun na bakewen dasibi jiwebaunabu min xanen ibuai jawen min jatu unanmaxanaidan.

32Jadan, bin ewapa chaxa keska nawa betsa betsapabun uinkin minabu Israelbu min kushipawen min jatu duawai uindiaxankanikiki”,

akaya

33jaska wai ninkai José inun María e idabeaibun 34-35januxun Simeónen jatu yuikin:

—Diosun jau matu duawakubainxanunwen— iwanan, María besti yuikin:

—Na bakedan, jawen yuda Israelbu unanti wakatsi Diosun katuniki. Jawen yusian ninkatan jatiditun shinan betsa watan chibainbun inun jatiditun shinan betsa wama danankubainxankanikiki. Min bake danankin nupe kenujaidawen min juinti chachia keska wakin mia yumanwankin mia nuitapawaxankanikiki— anikiaki.

36-37Jamen betsadan, Israelin bake Aserin baba betsakidi mia yuinun ninkawe. Penuelin ainbu bake Ana chipash beneyaima 7 badi besti jabe jiwea jawen bene mawaniken janua beneuma 84 badi jiwekunkaini Diosun jawen jancha yunua jawenabu jatu yuixunmis Dioski mesei samakekin jau jawenabu medabewanun ika jawen kenwanti Templo jemaintin anua kaianma jatu Dios yukaxunkubainmis 38José inun Maríaki nukutan jadi benimakin Dios kenwantan jaska Diosun Jerusalénkidi yubani dasibibun manaibu Anan uinwanshinxun Jesúskidi jatu yuikin kaka wakubainikiaki.

39Januxun juni bake ja dukun kaian jau jaska wai bununbun Moisin kenekin yununi chibankin menetan Galilea jawen mae Nazaret anu chintunwankin ana jawendi Josén jatu iyuima 40jadia Jesús ewai jawen yuda kushipai unanepaya Dios jawen benimakin duawakubainikiaki.

Jesús bedunan Templo jemaintin anu kashian ibubun bechinibukiaki, na janchadan

41Jaska inun, Pascuatian Egipto anuxun jatun juni bakebu tenanma jatun xenipabu Diosun nai tsuman jatu dunkebaini shinain besinun ika badi tibi Jerusalén anu Jesúsun ibubu bupakemisbun 42janua ma Jesús 12 badiyaken jawen ibubu jatun beya chibain buaibu jabiatiandi Jesús jatube kai taeshina 43-44jawen ibubu besi keyutan jawen mae anu jatube jiwemisbube José inun María chintunbidanaibun janu Jerusalén anu Jesús besti bashikua ibuan unanma benadiama shinankin: “Jabe bedunanbube juikiki”, itan, José inun Marían shinanyabi kai ma xaba jidabi chai buxun badi kaya Jesús jawenabu anu benakin nati atan 45jawenabu anu inun jawen mae anu jiweabu anua jawa bechiama benakin keyutan janu uxashini Jerusalén anu benanun ika chintunkainshina 46janua 3 día ibubun benakubaunkin atimas Templo jemaintin anu jaki nukutushikin Diosun jancha kenenibu yusinananmisbube tsauxun jatu ninkakin Jesúsun jatu yukai jatube janchanamekunkainaya 47Jesús unanepai ninkakin jabun ja yukaibu tibi yui pewaiwen taea dasibibun ninkai: “Jabaa! ¿Tsuan juni bake bedunan unanepamen?” iki jabube maniabu anu 48atimas jawen ibubu jaki nukui e itan jawen ewa Marían yuikin:

—Kukaan, ¿jaskakin min nuku jaska washinamen? Ea inun min epa miwen nui chakayamai datekin nun mia benakin mae nati ashianki— aka 49Jesúsun jatu yuikin:

—¿Jaskakin man ea benabaunai? ¿En Epan jiwe anua ma en jatube yuinametidu man shinanmamen?— jatu wa 50jawa jatu yuiai dabanen ikin ninkabumaken

51janua kainmabaini jawen ibu dabebe Nazaret anu chintunbainima jadia Jesús yumei ninkanikai jawen ibubun jancha tapinkubainaya ibu Marían juinti medans Jesús jaskai jakimama shinanxunkubainaya 52janua jawen yuda ewai jawen shinan unanepaya Dios inun jawenabu jawen benimakubainibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index