Search form

Lucas 2:18-20

18-20jaska Diosun nai tsuman jatu yuixu ninkabidan uinwani chanima jabiaska uinkanxu chaxuwan mekenikabu chintunbainkin Dios kenwankubainaibun dasibibun jaska jabun yuikubainaibu yuda betsabun ninkai e itan shinain: “¿Jawa yui ikanimenkain?” ikaibun janua Marían jaska wanaibu jawen juinti medans shinan jeneama inikiaki.

Templo anuxun Jesús jatu uinmakin iyunibukiaki, na janchadan

21Janua 8 día ka manashinxun jawen xenipabu Abrahamnen ani keska wakin jawen jina kubichi mextekin jatu bimatan María bake nanediama jabias kena Diosun nai tsuman yuimakidi shinankin Josén Maríabetan kenakin Jesús wabun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index