Search form

Lucas 2:34-35

34-35januxun Simeónen jatu yuikin:

—Diosun jau matu duawakubainxanunwen— iwanan, María besti yuikin:

—Na bakedan, jawen yuda Israelbu unanti wakatsi Diosun katuniki. Jawen yusian ninkatan jatiditun shinan betsa watan chibainbun inun jatiditun shinan betsa wama danankubainxankanikiki. Min bake danankin nupe kenujaidawen min juinti chachia keska wakin mia yumanwankin mia nuitapawaxankanikiki— anikiaki.

36-37Jamen betsadan, Israelin bake Aserin baba betsakidi mia yuinun ninkawe. Penuelin ainbu bake Ana chipash beneyaima 7 badi besti jabe jiwea jawen bene mawaniken janua beneuma 84 badi jiwekunkaini Diosun jawen jancha yunua jawenabu jatu yuixunmis Dioski mesei samakekin jau jawenabu medabewanun ika jawen kenwanti Templo jemaintin anua kaianma jatu Dios yukaxunkubainmis

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index