Search form

Lucas 2:36-37

36-37Jamen betsadan, Israelin bake Aserin baba betsakidi mia yuinun ninkawe. Penuelin ainbu bake Ana chipash beneyaima 7 badi besti jabe jiwea jawen bene mawaniken janua beneuma 84 badi jiwekunkaini Diosun jawen jancha yunua jawenabu jatu yuixunmis Dioski mesei samakekin jau jawenabu medabewanun ika jawen kenwanti Templo jemaintin anua kaianma jatu Dios yukaxunkubainmis 38José inun Maríaki nukutan jadi benimakin Dios kenwantan jaska Diosun Jerusalénkidi yubani dasibibun manaibu Anan uinwanshinxun Jesúskidi jatu yuikin kaka wakubainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index