Search form

Lucas 21:14-15

14-15Man jaskaibu ean matu medabewakin jancha pe yuiti shada en matu inan jawen unanepakin ja matuki sinataibun ninkakin jawa ekidi chakabu yuiama inun matu nematidubuma ixankanikiki. Jaskaken jawa dateama “¿Jadakidi yuixanpa?” ikin bebunkidi shinanyamaxankanwen.

16-17Ja inun, ea chibankin man ekidi yusinkubainaibu yuda midimabun matu danain janubi matun ibubu inun matun betsabu inun matun puibu inun matunabu betsabu inun matun jaibuaibun matu danankin jabun nawabu matu achimaxun betsabu matu jatidi tenanmaxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index