Search form

Lucas 21:21-22

21-22Ja inun, Diosun jancha yuixunikabun Diosun Jerusalén kupixanaikidi kenenibu samama keyunun badiyuai unain Judea anuabu mati keyatapa anu jau paxaxanunbunwen. Ja inun, Jerusalén anuabu jau taxnidiabainxanunbunwen. Ja inun, bai anu dayaibu jatun jiwe anu ana beama jau paxadiaxanunbunwen. 23Nukun maewan jidabi anuabu yumainbutianan Dios danainbu jatuki sinatakin Diosun jatu kupiaya betsa betsapa teneaibun tuyabu inun ja jatun bake chuchu amamisbudan, nuitapajaidaxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index