Search form

Lucas 21:25-26

Nukun Juchi Kayabi Iyua juidan, eskakidanun badikiaki, na janchadan

(Mt 24.29-35, 42-44; Mr 13.24-37)

25-26Jesúsun jatu yuikubainkin

—Januxun Diosun badi inun uxe inun bishi betsa betsapa taxnimatanaya mai anu nawa xukua tibi jiwea akeabu jaskai tsuan ninkaisma betsajaidai ianenwan tunkax ikaiwen date paepai unanyamasi jawa dabanen ninkai mese chakayamaibun jabiatiandi nai anua betsa betsapai nai chuduankin taka taka akaya ja yudabun shinain: “Ma nuku yamawaikiki”, ixankanikiki. 27Ja jaskaibun en matun Juchi Kayabi Iyua xanen ibui kushipajaidai chaxajaida nai anua nai kuin medanua en juai uinxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index