Search form

Lucas 21:34-35

34-35Jaska tibi kainxanaiwen taea matun juintinin kemu betsa betsapa mekin kaneama uindaxankanwen. Jawada chakabu aki juinti kushiyamaxankanwen. Eskaidan, paeanwen inun jawada matumebi man jaska shinainwens besti dabanan iki juinti nishmayamakubainxankanwen. Man jaskai jiweabun yudabu mai jidabi anu en jatu unanti watanun ika juaya bidun medan jikitan kebenmana keskama Diosunabu man paxaxanaii. 36Jamen matunan, en jancha chibankin jeneama Diosbe badi tibi janchakubainxankanwen. Jaska mese tibi taxnixanai binutan man ma pewen taea janu matun Juchi Kayabi Iyua en matuki nukuaitian ea bebun man mapuxankanaii— jatu wanikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index