Search form

Lucas 22

Jesús achinun ika yubakanibukiaki, na janchadan

(Mt 26.1-5, 14-16; Mr 14.1-2, 10-11; Jn 11.45-53)

1Ja Pascuatianan, Egipto anuxun Diosun yunua debuwanika nai tsuman nawan bakebu tenankin judiobun xenipabu dunkebaini shinanmatitianan, uxa dabe ma kemai misi xaxama pimisbu ma kemaya 2jawenabu Diosbe janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun jaska waxun Jesús padanxun june achitan tenankatsi yubakai yuinamei yuda ichapabun Jesús ninkamisbuki ika mesei dateaibun

3janua Jesúsun 12 tsumabu betsa Judas Iscariote Satanás jawen juintiki jikia jawen jaibuaibu dapaxkabain 4Diosbe jawenabu janchaxunikabu xanen ibubu inun jabun Templo mekenika xanen ibubube janchai kaxun jaska watan Jesús jatu achimaxanun ika jatube yubakaya 5jabu benimakin yuikin: “Nun mia pei inanxanaii”, akabu 6Judas jukin “¿Jatian janixun en Jesús jatu june achimatidumen?” ikin shinankin taewabidanikiaki.

Badi kaya jawen tsumabubetan pikin Jesúsun jatu yuba bena wanikiaki, na janchadan

(Mt 26.17-29; Mr 14.12-25; Jn 13.21-30; 1 Co 11.23-26)

7Ja badi Pascua besi taemisbutian ja dukun chaxuwan bake tesenxun taewamisbutian jabianudi misi xaxama pikubainmisbutian 8Jesúsun Pedro inun Juan nichinkin yuikin:

—Ja Pascua shinanti nukun piti pewatankanwen— aka 9yukakin:

—¿Jani kaxun bawakin pewatanpa?— akabu 10Jesúsun jatu yuikin:

—Bui Jerusalén mae anu jikitan jabianudi juni betsan unpax shumuwanki iabidanai jaki nukutan chibanbaintankanwen. Man chibanbaina janu jikiai uintan 11ja jiwe ibu yukakin eska watankanwen: “Nukun yusinan nuku yuixudan, ¿mia yukapa? ¿Jadatu dintu anuxun en tsumabubetan nukun Pascua shinanmati piti pipa?” man wa 12januxun dintu ewapa manaundi ma pewa matu uinma januxun nukun piti bawakin pewayutankanwen— jatu wa

13jawen tsuma dabe kainbaini Jerusalén mae anu jikitan jaska Jesúsun jatu yuixu keska ja juniki nukutan chibanbaini jabe kaxun jiwe ibu yukatan januxun Pascua besikin piti bawa menetan butani

14badi kai meshuaya Jesús jawen 12 tsuma kushipayabube jui jikitan tapu dapi dakai baxti ibainbainxun piaibun 15Jesúsun jatu yuikin:

—En mawadiama na Pascua shinanti matubetan pikatsis ikin en manakakubainshinaki. 16Chanima Dios danainbu juxun en yamawakin keyudiama en ana jabiaskadi piama ixanaii. Jakia Dios xabakabi xanen ibuaya en matubetan ana pixanaii— jatu watan

17-18jawen Pascua piti keyukin jawen kencha tsumaxun Dios kenwantan yuikin:

—Chanima en matu yuiaii. En Epa Diosbe xanen ibui en ana judiama na uva vino en ana matubetan ayuama ixanaii. Abaunkanwen— jatu watan

19Pascua piti jawen jenekin jatu pima keyutan januxun shinanmati bena wakin misi betsa bixun Dios kenwantan namakis tunketan jatu inankin yuikin:

—Na misidan, en matu mawaxunxanai shinanti en yuda keskaki. Ea shinanbetanan man pixanai ikis pikin taewakanwen— jatu wa

20bitan tudexun pikubaunaibun jabiaskadi wakin kencha vino mata tsumaxun yuikin:

—Yuda ichapabu matu medabewai mawakin en jimi en matu jabaxunxanaii. Na vino en jimi keskaki. Jawen yubaka bena shinanmatiki. Ea shinanbetanan, man axanai ikis akin taewabaunkanwen— iwanan,

21ana jatu yuikin: —Jamen matu bestichaitun na man ebetan piaibunan man ea jatu achimai kaii. 22Jaska ekidi kenenibudan, matun Juchi Kayabi Iyua en jaskai mawaxanaii. Jakia ja junin ea jatu achimai kaidan, peidaxanwan!— jatu waya

23yuinamei yuka idabebaunkin yuikin:

—¿Eamen, en jatu amaxanaitsa? —iake iakei keyutan

Jaskatan jatu binutikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

24janua jawen tsumabu yuinamekin yuikin: “¿Jesúsbe xanen ibui jadatu kaya nun binunanain kai?” ikaibu 25Jesúsun ninkatan jatu shinan betsa wamakin yuikin:

—Nawa xukua tibi xanen ibubun jawenabu jatu bika tenemakin yunu chakayamabiakin jawenabu jatu kenwanmakin yuimakin: “Min xanen ibu pepaki”, jatu amamisbu, ichakawabia pepawanikapainun ikadan. 26Jakia matunan, jaska jatu wayamaxankanwen. Jatu keskama eska shinankubainxankanwen, matubunan. Tsuada juni ewabia bedunan jawa yuiama yunuabu besti chibankin amisbu keskakin matunabu betsabu man binuxanaii. Ja inun, tsuanda jatu yunubiakin matunabu betsabu jatu duawakubainxankanwen. 27Eska yudabun uinkin shinanmisbuki. Na baxti ika dakaxun pimisbu xanen ibuki. Jamen jatun jatu pimakin duawaidan, xanen ibumaki, iwanan, shinanmisbuki. Jamen eanan, matu anuxun matu tapinmanun ixun en matu bestibu duawakin uinmakubainaii. Jaska keskakin jadatutunda ea chibankin betsabu man binuai man unantiduki— iwanan,

28ana jatu yuikin:

—Nukunabun ea unanti wakin betsa betsapa ea tenemabiaibun man ea jeneama ikunkainaii. 29-30Jaska man bika tenekubainshinawen taexun ebetan pikin jawen xanen ibu jaki tsauti ea dapi tsauxun Israelin 12 bakebun baba xukuabu tibi jau man jatu unanti watan mekexanunbun jaska en Epan ea yunua en jabe xanen ibumis keskakin ebe en matu xanen ibumaxanaii— iwanan,

Pedro jaki dakei mesei kaikidi Jesúsun yuinikiaki, na janchadan

(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Jn 13.36-38)

31Simón Pedro besti Jesúsun yuikin:

—Simóon, Simóon, jawena matu wakatsis ikin xekiwan xaka tamisbu keska wakin matu unanti wanun, iwanan, Satanásan Epa Dios ma yukashinaki. Uindawe. 32Jabiaskabiaken ea chibain jau min juinti babuyamanun eandi Epa Dios ma en mia yukaxunshinaki. Mia jaska wa kanebiatan ana ea chiban taewakin ikunwain betsabu jau chintunyamanunbun jatu kushipa wakin medabewakubainxanwen— aka

33Simón Pedron shinan pewama yuikin:

—Yusinaan, jaskamaki. Mibe kai bichiti jiwe anu ka kasmai janu min mawai anu en mibe kaii, jawa dateamadan— aka

34jaska waya Jesúsun nemakin:

—Pedroon, min jaskamaki. Na jabia meshu medan pena kemaya takada keudiama yuikin: “En ja unanmaki”, iki chanima dabe inun bestiki min eki dakekin yui kaii— atan,

Jesúsun jawen tsumabu jenebainkatsi mapui jau jaskaxanunbun jatu yununikiaki, na janchadan

35januxun Jesúsun jawen tsumabu yunua butanimabu jatu yukakin:

—Man yusintanunbun peiuma inun kapankaunma inun tae pewetametia benauma en matu nichian man katanimadan, ¿jawa man yupaimamen?— jatu wa jabu kemakin:

—Jaskamajaidaki. Dasibi nun jayaimaki— ikaibun

36Jesúsun ana jatu yuikin:

—Natianan, matu ana nichinti en betsa waii. Tsuada man pei jaya buxankanwen. Tsuada man piti jaya buxankanwen. Tsuada man jawen detenameti jayamadan, matun dakukuti betsa inananantan jawen detenameti bixankanwen. 37Na eska en matuki chaniaidan, jaska ea wakin binumama menexanaibu Isaíasin kenekin yuikin: “Juni chakabu yuibaunxankanikiki”, ani chanima ekidi keneni dasibi betsa texewama ea axankanikiki, ewen menekinan— jatu wa

38jawen tsumabun yuikin:

—Xanen Ibuun, nun ma dabe jayaki, jawen detenametidan— aka jatu yuikin:

—Peki. Ana jadakidi matu yuitimaki —Jesúsun jatu watan

Getsemaní anu ka Jesús Diosbe janchanikiaki, na janchadan

(Mt 26.36-46; Mr 14.32-42)

39Jerusalén anua kainkainkin jawen tsumabu iyui janu kamis anu Olivos Mati mapetan 40januxun jatu yuikin:

—Matuki chakabu jikiaya man kaneyamanunbun Diosun jau matu medabewanun uxama jabe janchakanwen— jatu watan

41jatu jenebaini kai tsuanda jatixun tin ikimenkain ixun mishki tude putabu kai tin imistixun Jesús ka danti itan jawen Epa yukakin 42yuikin:

—Epaan, jamapai dasibi min atidu en unaiin. En mawayamanun min nematidubia en shinain keska ea akama min shinanen besti ea axanwen— ikaya

43ja jaskaitian nai anua Diosun nai tsuma taxnitan medabewakin kushipa watushiaya 44janu bika tenechakayamai mestean daka anua niskanjaidai jimi keska tuis tuis ikin mai mecha watan

45Diosbe janchai menetan benikidan jawen tsumabuki nukuyuxun juinti nishmajaidatan uxabu bechitan 46Jesúsun jatu yuikin:

—¿Jaskai man uxamen? Bestentan chakabu juaya man kaneyamanun Diosbe janchakin jau matu medabewanun yukakanwen— jatu wai

Jesús unanmamabain achinibukiaki, na janchadan

(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Jn 18.2-11)

47Jesús jawen tsumabube jancha menediama juni ichapabube Judas jui jatu bebuxunkidani Jesúski nukutushitan tantsu akaya 48Jesúsun yuikin:

—Judasiin, jawen bechipaiti tantsu akaiwen unanmakin min Juchi Kayabi Iyua ¿min ea jatu achimai?— akaya

49Jesúsbe mapuabun jaskabidanabu unankin yukakin:

—Xanen ibuun, ¿na eskabidankanxudan, machatuwen jatu detekin nemapa?— ikain

50betsan jawenabu Diosbe janchaxunikabu xanen ibujaidatun tsuma jawen pabinki yusiudia maebain mepexpaikin paxteaya 51Jesúsun nemakin jatu yuikin:

—Min ma axuki. Jatu jaska wayamakanwen— iwanan, jawen pabinki paxtea tin ika bixun patsankin Jesúsun xuxawatan 52-53jawenabu Diosbe janchaxunikabu xanen ibubu inun jatun Templo mekenika xanen ibubu inun mae xanen ibu bexmasbun Jesús achinun ika beabu Jesúsun jatu chitekin yuikin:

—Xaba tibi januxun Templo jemaintin anuxun en matu yusinkubainai man ea achiama ikunkainshinaki. ¿Jaskai natian yumetsu achimisbu shinain jawen deteti nupe chaipaya inun jawen kushati jiya man bekanxumen? Natian chanima chakabu dayaya ja medabewamai man ea achinun ika bekanxuki— jatu wa

Jesúski Pedro dakekin padanikiaki, na janchadan

(Mt 26.57-58, 69-75; Mr 14.53-54, 66-72; Jn 18.12-18, 25-27)

54ninkamas Jesús achixun jawenabu Diosbe janchaxunika xanen ibujaidatun jiwe anu iyuaibun Pedro datekin benanta chipu kakin chibankubaina 55janu xanen ibun jemaintin chi ketian yui tsaubaunabube Pedro jatube tsaua june yuaya 56janua ainbu dayadu juxun Pedro chin yuai uin kayati watan jatu yuikin:

—Na juni matube tsauadan, jawen tsuma betsaki— akaya

57Pedron padankin yuikin:

—Ainbuun, jamaki. En ja unanmaki— ikaya

58jakimamadi betsandi bechixun yuikin:

—Miadan, min jabia jatube uinanmandi— aka Pedron ana yuikin:

—Jaskamaki. Eadan, en jamaki— aka

59janua jakimatsais katan Pedro metukin juni betsan unanxubima mapuabu yuikin:

—Chanima na junidan, jabe nimiski. Jabia Galilea anuabu jancha nun ninkaii— ikai

60ninkatan Pedro datekin yuikin:

—Ja jadi min jaska yuiaidan, en unanmaki— ikaya

ja jaskaitian takada keuaya 61Jesús nasaukekauan Pedro uianyan jaska Jesúsun Pedro yuia: “Takada keudiama yuikin: ‘En ja unanmaki’, ikin chanima dabe inun bestiki min eki dakei padanananxanaii”, aka jaska shinain 62janua Pedro taxnikain kaxachakayamaya

Xanen ibubu Junta Suprema anu Jesús iyunibukiaki, na janchadan

(Mt 26.59-68; Mr 14.55-65; Jn 18.19-24)

63-64jabianuxundi jabun Jesús achibidan ichakawakin besu beputan kaxe wakin kusha kusha akin yuikin:

—¿Tsuan mia kushaimenkain? Unantan nuku yuiwe— akubainkin 65betsa betsapa yuikin ichakawashinkin

66janua badi chi pexeaya mae yununika xanen ibubu inun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu na Junta Suprema ichabu anu Jesús jatu iyuxunabu 67jabun yukakin:

—¿Jabia min miamenkain, nukun Mesías Cristodan? Menan nuku yuidiwe— akabu Jesúsun jatu yuikin:

—“Chanima en jaki”, iwanan, en matu yuibia man ea ikunwantidumaki. 68Ja inun, jawada eandi en matu yukabia man ea yuitidubumaki. 69Jabiaskabiaken en matu yuiai ninkakanwen. Na jabiatian man ea tenanbia Dios kushipajaida dasibi binuatun yusiudi en tsaua en matun Juchi Kayabi Iyua en jabe xanen ibukunkainxanaii— jatu wai

70ninkatan dasibibun yukakin:

—Jaskakenan, ¿jabia min Diosun bakedaka ikai?— akabu Jesúsun jatu yuikin:

—Ibubis matumebi jabiadi man yuiaii— jatu wa

71janua jaki sinatai jabudi yuinamei:

—Jawen kexawen Dios ichai jamebi chakabuikiki. Jaskai nun ninkaiwen taexun jau tenanunbunwen— itan yuinametan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index