Search form

Lucas 23:28-31

28-31Jesúsun jatu uinkin yuikin:

—Jerusalén anua ainbuaibuun, ewen nui kaxayamakanwen. Jakia janu nuitapaibutian nenuabun yuikin: “Ainbun jabun bake bisbuma besti benimaxankanikiki”, ikaibun januxun yuda ichapabun jabun chakabuwen datekin mawa yuikin: “Nukuki matekei di ikin nuku junewe”, axankanikiki. Jaska inun, ea en jawa wama nibiaken ea ichakawakanikiki. Jamen jabun ea ichakawaibu Diosun jabudi ichakawa chakayamadiakin jatu kupijaidaxanikiki. Jaskawen taea ana ewen nui kaxama matumebi inun matun bakebuwen taea nui kaxakanwen— jatu wabainaya

32janua juni yumetsu dabe Jesúsbe tenanun, iwanan, iyui

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index