Search form

Lucas 23:36-38

36-38ji bexa sapaki kenekin: “Nadan, judiobun xanen ibujaidaki”, akin kenea Jesús mamaki mastaxun soldadobun chaima ja dapixun kaxe wakin vino jene muka amapaikin yuikin:

—¿Min judio xanen ibu kayabimenkain? Nuku unanmai mimebi paxai butudikaintanwen— adiaibun

39janua yumetsu dabe jabe mastabudi betsa jancha chakabukin yuankin:

—¿Min Diosun Mesías Cristomenkain? Mimebi bututan nukudi butediwe, nun paxanunan— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index