Search form

Lucas 23:40-41

40-41janua betsan kunyan akin nemakin yuikin:

—Nukunan, nun chakabuwashinawen taexun achixun ichakawakin nuku tenankanikiki. Jakia na juni pepatun jawa chakabuwaismabiaken ichakawakin nukube tenandiakanikiki. ¿Dioski meseama na juni pepa min jatubetans jaska wai? Ana jaska yuiyamawe— iwanan, 42jawen chakabuwen datekin Jesús yuikin:

—Jesúsuun, min xanen ibui taeaitianan, ewen nui ea jakimayamaxanwen— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index