Search form

Lucas 24:44

44yuikin:

—“Moisin yusini jancha inun Diosun jancha yuixunika betsabun yusini jancha inun Davidin jawen nawakin kenwanti jancha Salmoswen Dios yubakaniki, jau dasibi jaskaxanunan”, iwanan, yuinibu en mawadiama matu anuxun jabiaskadi matu yusinkin dasibi ekidi na kenenibu bebunkidi en matu yuikubainimaki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index