Search form

Lucas 24:6-7

6-7Nenumaki. Ma bestenkainaki. Galilea anuxun matu yusinkin yuikin: “Eadan, Matun Juchi Kayabi Iyua juni chakabun ea achixun jiki ea mastabu mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii, jaska Diosun yubanidan”, akin matu yusinkin yuimadan, ¿man shinanmamen? Shinankanwen— jatu wa

8jaska Jesúsun jatu yuima chanima shinantan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index