Search form

Lucas 3

Janu tsua jiweabumanuxun Nashimanika Juanen jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 3.1-12; Mr 1.1-8; Jn 1.19-28)

1Janua badi ichapa kaya romano xanen ibujaida betsa Tiberio César ma 15 badi xanen ibukin dasibi jatu yunukubainaya Judea anu Poncio Pilato romano xanen ibu bexmasaya Galilea anudi jawen tsuma Herodes romanoma xanen ibu bexmasdiaya Iturea inun Traconítide anudi jawen tsuma Herodesin betsa Filipo xanen ibu bexmasdiaya Abilene anudi jawen tsuma Lisanias xanen ibu bexmasdiaya 2ja jaskaibun Jerusalén anuadi judiobu Anás inun Caifás Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida dabe inibukiaki.

Ja jaskaibu betsatian Zacaríasin bake Juan janu tsua jiweabumanua ewaima jiwea Diosun yunua 3taxnikidan Jordán jene ketankubaunkin jiweabu tibi jatu yusin taewakin yudabu yuikin: “Matun shinan betsa watan matun chakabu Diosun jau matu buaxunxanun ninkatan jawada chakabuwen man benua jiwea jenedikanwen. Matun shinan maewatan man ea uinmaya en matu nashimaxanaii”, iwanan, jatu yusinkubainikiaki. 4Jaska Diosun jancha yuixunika Isaíasin jakidi kenekin yuini keska axuin Juan jaskanikiaki:

“Jadi tsua jiweabumanua jui kushipawen chanikin jatu yuikin:

‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki.

Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan.

5Napaku tibi buakin mata waxun

mati tibidi pewakin panpa waxun

xantu xantupadi keyu buakin panpa waxun

jawen bai pewaxuna keska wakin jatun jiwea pewatan

6januxun Diosun medabewati jua dasibibun uinxankanikiki’ ”,

akin jaska yuini keska wakin Juanen akin jatun chakabu Diosun jau ana shinanyamakubainxanun chakabu jenekin jatun shinan betsa watan jawenabu jawen unanmati Juan yukakin: “Ea nashimawe”, jau ea anunbun ixun Juanen jatu yusinkubainikiaki.

7-8Janua Juanen jau ea nashimanun ika bebidan bebidanaibu jatu yuikin:

—Matudan man padananan dunu pianamemis keskabuki. Man jaska keska matuki Dios sinatakin matu kupijaidaxanaiwen taea matun shinan betsa wakanwen. Jaska waxun matun chakabu man ma bextekea xabakabi man ea uinmaya en matu nashimaxanaii. Jamen jaskama ibubis kein shinan betsa wakatsi ikama: “Nukun xenipabu Abraham Diosbe jaibunameniwen taea nun jawen bababu nuku kupiama ixanikiki”, ikin, ana shinanyamakanwen. Jakia Abrahamnen bababu dasibi matu yamawakin keyutan na mishki manibauna Diosun damiwakin Abrahamnen bababu benawaxuntiduki. 9Jaskaken matu yuinun ninkakanwen. Ji tibi bimi pepa jayama dedatan man kuamis keska wakin bestibu Diosun matu kupixanikiki. Jamen tsuabuda Abrahamnen baba kayabibun jawen yusian jau chibankubainunbunwen. Jakia man jaska wamaken matu kupinun, iwanan, duewen matu deda keska watan chi anu matu udenun ixun manaikiki— jatu waya

10januxun yudabun Juan jaskai ninkatan yuka ikin:

—Jaskakenan, Dios daewakinan, ¿jaska waxanpa?— akeakeabu 11Juanen jatu yuikin:

—Dios daewakinan, min tadi dabeyadan, ja nuitapai tadiuma man betsa inantiduki. Ja inun, min pitiyadan, yuda betsa piti jayama man betsa inantiduki— iwanan, jatu yuikubainaya

12jabun romano gobierno pei bixunmisbudi jau eadi nashimanun ika bexun yukakin:

—Yusinaan, ¿nukukain, nun jaskatidumen?— akabu

13Juanen jabudi yuikin:

—Gobierno pei bixunkin man ichawaxunmisdan, janu kesua besti xanen ibun matu yunua bixunkubainxankanwen, ana jatu padanmadan— jatu waya

14januxundi soldadobundi yukakin:

—Nukukain, yusinaan, shinan betsa watan mia unanmakatsidan, ¿nun jaskaxanai?— akabu Juanen jabudi yuikin:

—Matudan, matun shinanen ichakanikakin jatun jamapai mebinyamakubainxankanwen. Ja inun, chani chakakin yuda betsan pei padantan mebinyamakanwen. Jakia matun daya pei besti bi benimakubainxankanwen— jatu waya

15ninkatan ichapabu jawen janchawen benimakin jabun medabenan manakin Juankidi shinain yuka iki yuinamekin: “Diosun yubani nukun Mesías Cristodan, ¿jamenkain?” ikaibu 16jaskaibu Juanen jatun shinan unankin dasibi jatu nemakin yuikin:

—Chanima, eanan jawen matu unanmati wakin jenewen besti en matu nashimakubainaii. Jakia ja man jakidi shinainan, kushipajaidatun ea binuan chipu juikiki. Kushipajaida mesetun ea binujaidawen taexun en jawen jawaumajaidatun jaska waxun jawen bichi tae mexpun pekakin medabewakin jawen dayadu itsakin kushipa midintun en axuntidumaki. Jakia jatun matu pepawakin Diosun Yushin Pepa matu inantan bika matu tenemakin matun chakabu buakin yamawa keska waxanikiki, jawada chakabu bechipaiama chiwen kua keska wakinan. 17Jaska inun, xekiwan bimi ta keyuxun pepa aduti anu adutan jawen xepa man kuamis keska wakin dasibi jawenabuma danankin jawa chi nukaisma anu udenxun kuanun, iwanan, manakubainikiki— iwanan,

18januxun jancha ichapawen jatu nemakin yusinkin jatun shinan jatu betsa wamakin kakape Juanen jatu yusinkubainaya 19januxun judiobun xanen ibu Herodesin jawen betsa Filipon ain Herodías mebinshina inun chakabu betsa betsapa wakubainai ninkakubainkin uintan yudabu jakidi yuishinxun Juanen nemakin jawen chakabu jenemanun, iwanan, betsabun ninkaibun Juanen Herodes nemakin ja ashianwen taexun 20Herodes jaki sinatakin Juan jau ana jakidi janchayamanun, iwanan, jawen soldadobu jatu bichimanikiaki.

Juanen Jesús nashimanikiaki, na janchadan

(Mt 3.13-17; Mr 1.9-11)

21Juan bichidiabuma yuda ichapabu nashimakubainkin Jesúsdi Juanen nashima jawen Epa Diosbe janchaya nai baxnei 22Diosun Yushin Pepa deiwan keska jui jamamaki butuaya nai anuxun jawen Epan yuikin:

—Miadan, min en bakeki. En mia bechipaijaidakin katunidan, en miwen benimajaidaii— anikiaki.

Jesúsun xenipabu eska tana keyunibukiaki, na janchadan

(Mt 1.1-17)

23Jabiatiandi Jesús 30 badiya jawen Epa Dios dayaxunkin taewaya Josén yumewaimawen taexun yudabun yuikin: “Jesúsun epadan, Joséki”, iwanan, yuikubainibukiaki. Jawen xenipabukidi mia yuinun ninkawe.

Josén epadan, Elíkiaki.

24Elín epadan, Matat inikiaki.

Matatin epadan, Leví inikiaki.

Levín epadan, Melquí inikiaki.

Melquín epadan, Janai inikiaki.

Janain epadan, José inikiaki.

25Josén epadan, Matatías inikiaki.

Matatíasin epadan, Amós inikiaki.

Amósin epadan, Nahúm inikiaki.

Nahúmnen epadan, Eslí inikiaki.

Eslín epadan, Nagai inikiaki.

26Nagain epadan, Máhat inikiaki.

Máhatin epadan, Matatías inikiaki.

Matatíasin epadan, Semeí inikiaki.

Semeín epadan, Josec inikiaki.

Josecin epadan, Joiadá inikiaki.

27Joiadán epadan, Johanán inikiaki.

Johanánen epadan, Resá inikiaki.

Resán epadan, Zorobabel inikiaki.

Zorobabelin epadan, Salatiel inikiaki.

Salatielin epadan, Nerí inikiaki.

28Nerín epadan, Melquí inikiaki.

Melquín epadan, Adí inikiaki.

Adín epadan, Cosam inikiaki.

Cosamnen epadan, Elmadam inikiaki.

Elmadamnen epadan, Er inikiaki.

29Erin epadan, Josué inikiaki.

Josuén epadan, Eliézer inikiaki.

Eliézerin epadan, Jorim inikiaki.

Jorimnen epadan, Matat inikiaki.

Matatin epadan, Leví inikiaki.

30Levín epadan, Simeón inikiaki.

Simeónen epadan, Judá inikiaki.

Judán epadan, José inikiaki.

Josén epadan, Jonam inikiaki.

Jonamnen epadan, Eliaquim inikiaki.

31Eliaquimnen epadan, Meleá inikiaki.

Meleán epadan, Mená inikiaki.

Menán epadan, Matatá inikiaki.

Matatán epadan, Natán inikiaki.

32Natánen epadan, David inikiaki.

Davidin epadan, Jesé inikiaki.

Jesén epadan, Obed inikiaki.

Obedin epadan, Booz inikiaki.

Boozin epadan, Sélah inikiaki.

Sélahn epadan, Nahasón inikiaki.

33Nahasónen epadan, Aminadab inikiaki.

Aminadabin epadan, Admín inikiaki.

Admínen epadan, Arní inikiaki.

Arnín epadan, Hesrón inikiaki.

Hesrónen epadan Fares inikiaki.

Faresin epadan, Judá inikiaki.

34Judán epadan, Jacob inikiaki.

Jacobun epadan, Isaac inikiaki.

Isaacun epadan, Abraham inikiaki

Abrahamnen epadan, Térah inikiaki.

Térahn epadan, Nahor inikiaki.

35Nahorin epadan, Serug inikiaki.

Serugin epadan, Ragau inikiaki.

Ragaun epadan, Péleg inikiaki.

Pélegin epadan, Éber inikiaki.

Éberin epadan, Sélah inikiaki.

36Sélahn epadan, Cainán inikiaki.

Cainánen epadan, Arfaxad inikiaki.

Arfaxadin epadan, Sem inikiaki.

Semin epadan, Noé inikiaki.

Noén epadan, Lámec inikiaki.

37Lámecin epadan, Matusalén inikiaki.

Matusalénen epadan, Henoc inikiaki

Henocin epadan Jéred inikiaki.

Jéredin epadan Mahalaleel inikiaki.

Mahalaleelin epadan, Cainán inikiaki.

38Cainánen epadan, Enós inikiaki.

Enósin epadan, Set inikiaki.

Setin epadan, Adán inikiaki.

Adánen epadan, Dios inikiaki.

Jaskaken Jesús juni kayabi idianiki, nuku keskadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index