Search form

Lucas 3:16

16jaskaibu Juanen jatun shinan unankin dasibi jatu nemakin yuikin:

—Chanima, eanan jawen matu unanmati wakin jenewen besti en matu nashimakubainaii. Jakia ja man jakidi shinainan, kushipajaidatun ea binuan chipu juikiki. Kushipajaida mesetun ea binujaidawen taexun en jawen jawaumajaidatun jaska waxun jawen bichi tae mexpun pekakin medabewakin jawen dayadu itsakin kushipa midintun en axuntidumaki. Jakia jatun matu pepawakin Diosun Yushin Pepa matu inantan bika matu tenemakin matun chakabu buakin yamawa keska waxanikiki, jawada chakabu bechipaiama chiwen kua keska wakinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index