Search form

Lucas 3:3

3taxnikidan Jordán jene ketankubaunkin jiweabu tibi jatu yusin taewakin yudabu yuikin: “Matun shinan betsa watan matun chakabu Diosun jau matu buaxunxanun ninkatan jawada chakabuwen man benua jiwea jenedikanwen. Matun shinan maewatan man ea uinmaya en matu nashimaxanaii”, iwanan, jatu yusinkubainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index