Search form

Lucas 3:4

4Jaska Diosun jancha yuixunika Isaíasin jakidi kenekin yuini keska axuin Juan jaskanikiaki:

“Jadi tsua jiweabumanua jui kushipawen chanikin jatu yuikin:

‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki.

Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index