Search form

Lucas 3:7-8

7-8Janua Juanen jau ea nashimanun ika bebidan bebidanaibu jatu yuikin:

—Matudan man padananan dunu pianamemis keskabuki. Man jaska keska matuki Dios sinatakin matu kupijaidaxanaiwen taea matun shinan betsa wakanwen. Jaska waxun matun chakabu man ma bextekea xabakabi man ea uinmaya en matu nashimaxanaii. Jamen jaskama ibubis kein shinan betsa wakatsi ikama: “Nukun xenipabu Abraham Diosbe jaibunameniwen taea nun jawen bababu nuku kupiama ixanikiki”, ikin, ana shinanyamakanwen. Jakia Abrahamnen bababu dasibi matu yamawakin keyutan na mishki manibauna Diosun damiwakin Abrahamnen bababu benawaxuntiduki. 9Jaskaken matu yuinun ninkakanwen. Ji tibi bimi pepa jayama dedatan man kuamis keska wakin bestibu Diosun matu kupixanikiki. Jamen tsuabuda Abrahamnen baba kayabibun jawen yusian jau chibankubainunbunwen. Jakia man jaska wamaken matu kupinun, iwanan, duewen matu deda keska watan chi anu matu udenun ixun manaikiki— jatu waya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index