Search form

Lucas 4

Diablo Satanásan padanpaia Jesúsun ninkama inikiaki, na janchadan

(Mt 4.1-11; Mr 1.12-13)

1-2Janua Juanen Jesús nashimaya Diosun jawen Yushin Pepawen kushipajaida wa jene Jordán anua Jesús kai janu tsua jiweabumanu Diosun Yushin Pepatun Jesús iyushina kauanaya yushin chakabu xanen ibu diablon padankin kanemanun ikaya janua 40 día janu jiwexun jawa piama binukainaya jaskakainaya Jesús bunijaidai 3uinkin unanti wanun, iwanan, yushin chakabu diablon Jesús yunukin:

—¿Jaska min Diosun bakemenkain? Na mishki damiwakin misi wawe, min buniai ja pixunan— aka

4januxun Jesúsun nemakin:

—Jaskakidi Diosun jancha kenenibudan, ninkawe. “Piti besti shinain yudabu jawens jiwetidubumaki. Jakia Diosun jancha yuini ninkakin chibain yudabu pei jiwetidubuki”, aniki— iwanan —Jaskawen taexun ja min ea yunuaidan, en akamaki— akaya

5jaska ninkatan januxun mati keyatapajaida anu yushin chakabu diablon Jesús iyuxun mai jidabi anu mai pakea jawendua tibi inun jawen damiwati kushipawen jawaida xabakabi uinmakin 6yuikin:

—Na mai jidabi mai pakea tibi anu inun jawen xanen ibubu dasibi mebinixun en mekeawen taexun tsuada en kushipa inankatsi en jaska wamiswen taexun jau mia kenwanxanunbun en mia jatu xanen ibu wamatiduki. 7Jaskawen taexun eki mesei danti ixun ea kenwankin min ea xanen ibu waya dasibi mia inantan en mia jatu mekemakubainxanaii— aka 8Jesúsun ana nemakin:

—Na Diosun jancha kenenidan, ana ninkawe. ‘Matun medabenan Yavé Dios ja besti duawakin kenwankubainkanwen, yushin betsa ninkamadan’, aniki. Jaska keneniwen taexun ja min jaska yuiaidan, en mia akamaki— aka

9-11januxun Jerusalén anudi iyuxun Templo keyatapa mamaki nichinxun diablon ana yuikin:

—Na Diosun jancha kenenidan, miandi ninkawe.

‘Jau mia mekekubainunbun jawen nai tsumabu Diosun yunuxanikiki.

Mishkiki min jutekepanan min kauanai mia mekesuxankanikiki’,

aniwen taea jaska min Diosun bake kayamenkain ea uinmai nenua ishchuwe— aka

12ana nemakin Jesúsun yuikin:

—Jaska kenenibu min dama yuiai chanimabiaken ana betsa entsedi mia yuinun ninkawe. ‘Matun Yavé Dios unanti wayamakanwen’, akin kenekin yusindianiki. Jaskawen taexun min ea ana yunuaidan, en ikamaki— aka

13ana jawawen padankin unanti watima janu tsua jiweabumanu ana iyuxun chipu ana padankatsi Jesús diablon jeneyubainaya

Galilea anuxun Jesúsun yusinkin taewanikiaki, na janchadan

(Mt 4.12-17; 13.53-58; Mr 1.14-15; 6.1-6)

14-15janua Galilea anu kaxun mae tibi anu jatun ichati jiwe anu jikia akeakekin Diosun Yushin Pepatun kushipa jayawen taexun Jesúsun jatu yusiain ninkai jakidi janchakin dasibibun kenwankubaunibukiaki.

16Jaskakunkauntani janua yumei ewaima Nazaret anudi ka jaskai jatube ichai beyamis juindukuntitian janu ichamisbu jiwe anu jatube jikia Diosun jancha kenenibu yuixunun ika Jesús benia niken 17Diosun jancha yuixunika Isaíasin keneni jancha una inanbu chudetan jakidi jancha kenenibu bechitan jatu yuikin:

18-19“Nuitapaibu kakape en jatu yusinun Diosun ea katuniwen taea

jawen Yushin Pepa en jayaki.

Januxun juinti nishmabu jatu benimawakin

yuda betsan jatu tsuma wa jenemakin

bekun keskabu bepexa keska wakin

jatu yusin pewakin jatu ichakawaibu nemakin

Dios benimawatikidi dasibibu en jatu unanmakubainxanun Diosun ea yununiki”,

jatu watan keneni jancha yuikin keyuxun 20ana sebitan una mekenika inan mebintan aduaya ana jatukidi besua tsaua manibaunxun beis chakayamaibun 21Jesúsun jatu yusinkin taewakin:

—Jaskakidi Isaíasin keneni en matu yuixunai man ninkaxudan, nukunabu medabewakin na jabiatian Diosun ma meneikiki— iwanan, 22unanepakin jancha pewen jatu yusiain ninkai e itan jawen jancha bechipaibiakin shinain: “Nadan, nukunabuki, Josén bakeki. ¿Janixun jaska tapintanshinxun nuku yuimenkain?” iki yuinamebaunaibu

23Jesúsun ana jatu yuikin:

—Man ea itimaska kaya wai en uiaiin. Unanepa janchawen man ea yuikin: “Min juni dauyakiaki. Mimebi xuxakin min kushipa nuku uinmawe”, ea akin, “Cafarnaúm anuxun jawen unanmati dami kushipa min jatu uinmashinakiaki. Min ashian keska wakin na min mae anuxundi nuku axundiawe, nun uinunan”, akin man ea yuitidubuki— iwanan, 24ana jatu yusinkin:

—Chanima Diosun jancha yuixunikadan, jawenabun jawen mae anuxun ninkakatsi ikama dananmisbuki. 25Jaska inun, Diosun jancha yuixunika Elías jiweken badi dabe inun besti namakis ui ikamaken pitiuma nukun xenipabu nuitapajaidaibun ainbu jawen bene ma mawayama midimabudi yumankubainibu man ninkamiski. 26Jaskabiaibun nukun xenipabu Israelbu beneuma nuitapaibu jau Elíasin dasibi jatu medabewanun Diosun yunuama iniki. Jakia maewan Sidón dapi mae betsa Sarepta anu nawa ainbu beneuma nuitapai jiwea besti jau medabewanun Diosun Elías yunukin nichiniki. 27Jaska inun, Diosun jancha yuixunika Eliseo jiweatiandi jatidi nukunabun chami buisma teneaibun nukun xenipabu jatuki dakekin danainbu Eliseon jatu xuxawamadi iniki. Jakia Siria anua nawa betsa jawen kena Naamán Eliseo anu Diosun yunua ja besti xuxawaniki— akin

28nawabukidi jatu yuiai ninkai dasibi ichati jiwe anu ichabu jatu jaska wai ninkatan jaki sinatajaidakin 29kainmabainkin Jesús tsumaxun ninikubainkin jatun mae mawa keyatapa mamakixun januxun xutunun, iwanan, iyuaibun 30janua Diosun kushipawen ichabu namakisa kakin jatu mepanmabaini jawen mae jenebainikiaki.

Juni betsa yushin chakabu jaya Jesúsun kainmanikiaki, na janchadan

(Mr 1.21-28)

31Janua Galilea mai pakea anu Nazaret jenebaini mae betsa Cafarnaúm anu jikishinxun sábado tibi jatun ichati jiwe anuxun jatu yusinkubainkin 32xanen ibu kayabi kushipakin jatu yuiai yudabun ninkai e itan: “¿Jaskamen?” iki benimakubainaibun 33jabianudi juni yushin chakabuya tsaua yushinen bis imakin unanxubima yuimakin:

34—Jesús Nazaret anuaan, ¿jaskai nuku anu min juxumen? ¿Nun yushin chakabu nuku yamawanun ika min juadaka? En mia unaiin, min Diosun bake pepa medibidan— ikaya 35yushin chakabu Jesúsun nemakin yuikin:

—Janua jaskama nesetan ja juni anua kaindikaintanwen— aka yushin chakabu juni medanua kainkainkin jawa wama mai pusamabainai uin dasibibu 36datei:

—Jabaa!— ike ikei yuinamekin yuikin: —Nadan, yusian betsa jayaki. Xanen ibu keska kushipajaidaki. Jawen jancha paepaki, yushin chakabu xunska yunua ninkai jawen datei kainkanikikidan— itan 37janua bui jakidi chania akeakeaibu dasibi janu jiwea akeakeabun Jesúsun jaska wai ninkanibukiaki.

Simónen dais ainbu inun isin betsa betsapa teneaibu Jesúsun jatu xuxawanikiaki, na janchadan

(Mt 8.14-17; Mr 1.29-34)

38Ja juni medanua yushin chakabu nichintan jatun ichati jiwe anua kaya Simón Pedron jawen jiwe anu Jesús iyua Simón Pedron dais ainbu yuna chakayama daka ninkatushitan jawen isin jau mainwanun jakidi Jesús yuiabu 39janu dakanu Jesús kaxun jawen yuna nemaxuna damaintan benikain jabiatiandi jatu duawakin bawaxun jatu pimaya

40jaska waxu ninkabaikin janua ma badi kai meshuaya dasibi ja mae anu jiwea akeakeabun dasibi isin betsa betsapa teneaibu Jesús anu iweabu Jesúsun jabu tibi mekin xuxawakin kaya wapakekin 41ja isin betsa betsapa teneaibu anua yushin chakabu nichian kainkainkin unanxubima jancha kushipawen yuikin:

—Miadan, min Diosun bakeki— akin yuikin Diosun Mesías Cristo unainbuwen taexun jau jadidi janchakin ana yuiyamanunbun Jesúsun jatu janchamamakin nemapakekin yushin chakabu kainmapakenikiaki.

Judiobun ichati tibi anuxun Jesúsun jatu yusinkubaunikiaki, na janchadan

(Mr 1.35-39)

42Janua uxashini ma pena kemaya Jesús butukaina mae dapi benanta ja mesti ka benabaunkin jawen jaibuaibun bechitan jaki nukuxun yuikin:

—Dasibitun mia benakanikiki. Nenua ana kayamawe— akabu 43Jesúsun jatu nemakin yuikin:

—En Epa xanen ibuaikidi en jatu yusinkubaunun ea yununiki. Jaskakenan, mae betsa betsapa anu en yusindiai katiduki— jatu wabaini 44Israelbun mae tibi anu Jesús kakunkaunkin janu Diosun jancha ninkakatsis iki janu judiobu ichamisbu tibi anuxun jatu yusian akeakenikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index