Search form

Lucas 4:1-2

Diablo Satanásan padanpaia Jesúsun ninkama inikiaki, na janchadan

(Mt 4.1-11; Mr 1.12-13)

1-2Janua Juanen Jesús nashimaya Diosun jawen Yushin Pepawen kushipajaida wa jene Jordán anua Jesús kai janu tsua jiweabumanu Diosun Yushin Pepatun Jesús iyushina kauanaya yushin chakabu xanen ibu diablon padankin kanemanun ikaya janua 40 día janu jiwexun jawa piama binukainaya jaskakainaya Jesús bunijaidai 3uinkin unanti wanun, iwanan, yushin chakabu diablon Jesús yunukin:

—¿Jaska min Diosun bakemenkain? Na mishki damiwakin misi wawe, min buniai ja pixunan— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index